Certificates – exports from the EC into RF

 

Osvědčení pro vývozy z EU do Ruské federace

Certificates for exports from the EU into Russian Federation

Uvedená osvědčení jsou pouze vzory. Originály osvědčení je možné získat na příslušné Krajské veterinární správě Státní veterinární správy (Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy).

Certificates described below are models only. Original of certificates you can obtain at relevant Regional Veterinary Administration of the State Veterinary Administration (or Municipal Veterinary Administration in Prague of the State Veterinary Administration).

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Komodita“.
For certificate click on „Commodity“.

Komodita

Commodity

Platí od

Valid from

Poznámka

Remarks

plemenný a užitkový skot
breeding and production cattle
1.4.2010 Je nutné ověřit aktuální dodatečné podmínky ohledně SBV (s výjimkou Kazachstánu a Ruské federace).
It is necessary to verify the current additional requirements regarding SBV (with the exception of Kazakhstan and Russian Federation).
PŘÍLOHA k osvědčení pro vývoz plemenného a užitkového skotu – pouze pro vývoz do Ruské federace

ANNEX to the certificate for breeding and production cattle – for export into the Russian Federation only

PŘÍLOHA k osvědčení pro vývoz plemenného a užitkového skotu – pouze pro vývoz do Kazachstánu

ANNEX to the certificate for breeding and production cattle – for export into the Republic of Kazakhstan only

červenec 2015
July 2015
plemenná prasata
pigs for breeding
1.1.2007
jatečná prasata
slaughter pigs
1.4.2010
selata na výkrm
piglets for fattening
1.1.2007
plemenné a užitkové ovce a kozy
breeding and production sheep and goats
15.8.2010 Nutné ověřit aktuální dodatečné podmínky ohledně SBV.
It is necessary to verify the current additional requirements regarding SBV.
dočasný vývoz koní z EU, k účasti v mezinárodních soutěžích na období kratší než 90 dnů
temporary admission of horses from the EU into the Russian Federation for participation in international competitions for a period less than 90 days
1.1.2007
kožešinová zvířata
fur animals
1.1.2007
vepřové maso a syrové polotovary z vepřového masa
pork meat and raw meat preparations
1.1.2007
masové konzervy, salámy a jiné druhy hotových masných výrobků
canned meat, salamis and other ready for consumption meat products
1.12.2012
mléko a mléčné výrobky získané od skotu, ovcí nebo koz
milk and milk products derived from bovine, ovine or caprine animals
1.1.2007
ryby, mořské produkty a výrobky z nich, které jsou určeny k lidské spotřebě
fish and seafood (fishery products) and products of their processing intended for human consumption
1.1.2007
krmná rybí moučka
fodder fish meal
1.1.2007
střeva zvířat k výrobě obalů
animal casings
1.1.2007
čerstvě usušené kůže kožešinových zvířat a jejich částí určených pro výrobu kožešin
fresh-dried skins and parts thereof derived from fur animals and intended for fur manufacturing
15.8.2010
sperma plemenných býků
bovine semen
PŘÍLOHA k osvědčení pro vývoz spermatu plemenných býků – pouze pro vývoz do Ruské federace

ANNEX to the certificate for bovine semen- for export into the Russian Federation only

1.4.2010 Nutné ověřit aktuální dodatečné podmínky ohledně SBV (s výjimkou Ruské federace).
It is necessary to verify the current additional requirements regarding SBV (with the exception of the Russian Federation).
hotové potravinářské výrobky obsahující suroviny živočišného původu
finished food products containing raw material of animal origin
24.5.2011
krmiva a přísady do krmiva živočišného původu
feed and feed additives of animal origin
26.12.2006

Osvědčení pro komodity, které se aktuálně z ČR do Ruska nevyvážejí
Certificates for commodities that are not currently exported from the Czech Republic to the Russian Federation

Komodita

Commodity

Platí

Valid

vykostěné hovězí maso a syrové polotovary z hovězího masa
deboned beef meat and raw meat preparations
1.7.2011
hovězí maso s kostmi
beef meat with bones
1.7.2011
syrové koňské maso a polotovary z koňského masa
horse raw meat and meat preparations
1.4.2010