Lists of animals and products to be subject to controls at BIP

 

Seznam zvířat a produktů podléhajících kontrole na PVS

Lists of animals and products to be subject to controls at BIP

Předpis EU

EU Rule

Rozhodnutí Komise 2007/275/ES ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES
Commission Decision of 17 April 2007
concerning lists of animals and products to be subject to controls at border inspection posts under Council Directives 91/496/EEC and 97/78/EC
Nařízení Komise (EU) č. 28/2012 ze dne 11. ledna 2012, kterým se stanoví požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů do Unie a tranzit těchto produktů přes Unii a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES a nařízení (ES) č. 1162/2009

Commission Regulation (EU) No 28/2012 of January 2012 laying down requirements for the certification for imports into and transit through the Union of certain composite products and amending Decision 2007/275/EC and Regulation (EC) No 1162/2009

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.
Použije se ode dne 1. března 2012.
This Regulation shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the EU.
It shall apply from 1 March 2012.
Prováděcí rozhodnutí Komise č. 2012/31/EU ze dne 21. prosince 2011, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2007/275/ES o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES
Commission implementing Decision of 21 December 2011amending Annex I to Decision 2007/275/EC concerning the lists of animals and products to be subject to controls at border inspection posts under Council Directives 91/496/EEC and 97/78/EC
Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2012.
This Decision shall apply from 1 January 2012: