Republic of Korea

 

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Korejské republiky

Certificates for exports from the Czech Republic into the Republic of Korea

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.

For certificate click on „Code“.

Komodita

Commodity

Kód

Code

Platnost od

Valid from

nonhumánní primáti
non-human primates 

Zařízení, ze kterého budou zvířata vyvážena (karanténní stanice), musí být schváleno korejským úřadem NVRQS
The establishment (quarantine facility), which the animals will be exported from, must be approved by the Korean authority – NVRQS.

EXP – 2009/08 – Primates (Republic of Korea)
vodní živočichové
aquatic animals 

Seznam 25 vybraných nákaz vodních živočichů a jejich karanténních kritérií, vycházející z Předpisu pro prevenci a kontrolu chorob vodních živočichů nařízení Korejské republiky.
Seznam stanoví nákazy, na které musí být příslušný vnímavý druh vodního živočicha během předvývozní karantény laboratorně vyšetřen.  Tento požadavek se nevztahuje na červeně označené nákazy.
The list of 25 items and its quarantine criterion of aquatic animal diseases according to Aquatic Animal Disease Control Act of the government regulation of Republic of Korea.
The list lays down the disease, which the appropriate receptive species of the aquatic animal has to be during the pre-export quarantine laboratory tested for. This requirement does not apply to the red marked disease.

EX – 2009/08 – AKVA.OT (Korea)
Seznam – příloha k osvědčení
The list – certificate supplement
šelmy
Carnivora
EXP – 2011/06 – Carnivora (Republic of Korea)
solené kůže a kožní deriváty ze sudokopytníků
hides & skin derives from cloven-hoofed animals
 zde
here
mléčné produkty
dairy products
EX – 2016/09 – MILK (Korea) 1. říjen 2016

1 October 2016