Bovine, porcine, sheep, goats

 

Skot, prasata, ovce, kozy

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex
Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark
n. 206/2010 +

n. 2015/604

I 2 domácí skot (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců) určený k chovu a/nebo produkci po dovozu
domestic bovine animals (including Bubalus and Bison species and their cross-breeds) intended for breeding and/or production after importation
TZ – 2015/04 – BOV-X
(form)
 

 

 

n. 206/2010 +

n. 2015/604 +

n. 2016/1396

I 2 domácí skot (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců) určený k chovu a/nebo produkci po dovozu
domestic bovine animals (including Bubalus and Bison species and their cross-breeds) intended for breeding and/or production after importation
TZ – 2016/09 – BOV-X
(form)
**) Použije se od 1. 7. 2017.
It shall apply from 1.7.2017.
n. 206/2010 +
n. 1160/2012
I 2 dtto TZ – 2012/12 – BOV-X-TRANSIT-RU
(form)
n. 206/2010 +

n. 2015/604

domácí skot (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců) určený k okamžité porážce po dovozu
domestic bovine animals (including Bubalus and Bison species and their cross-breeds) intended for immediate slaughter after importation
TZ – 2015/04 – BOV-Y
(form)
n. 206/2010 +

n. 2015/604 +

n. 2016/1396

I 2 domácí skot (včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců) určený k okamžité porážce po dovozu
domestic bovine animals (including Bubalus and Bison species and their cross-breeds) intended for immediate slaughter after importation
TZ – 2016/09 – BOV-Y
(form)
**) Použije se od 1. 7. 2017.
It shall apply from 1.7.2017.
n. 206/2010 +
n. 854/2013
domácí ovce (Ovis aries) a domácí kozy (Capra hircus) určené k chovu a/nebo produkci po dovozu
domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus) intended for breeding and/or production after importation
TZ – 2013/09 – OVI-X
(form)
n. 206/2010 +
n. 854/2013 +n. 2016/1396
I 2 domácí ovce (Ovis aries) a domácí kozy (Capra hircus) určené k chovu a/nebo produkci po dovozu
domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus) intended for breeding and/or production after importation
TZ – 2016/09 – OVI-X
(form)
**) Použije se od 1. 7. 2017.
It shall apply from 1.7.2017.
n. 206/2010 +
n. 497/2012 +
oprava L 335/55
domácí ovce (Ovis aries) a domácí kozy (Capra hircus) určené k okamžité porážce po dovozu
domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus) intended for immediate slaughter after importation
TZ – 2012/06 – OVI-Y
(form)
n. 206/2010 +
n. 497/2012 +
oprava L 335/55 +n. 2016/1396
I 2 domácí ovce (Ovis aries) a domácí kozy (Capra hircus) určené k okamžité porážce po dovozu
domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus) intended for immediate slaughter after importation
TZ – 2016/09 – OVI-Y
(form)
**) Použije se od 1. 7. 2017.
It shall apply from 1.7.2017.
n. 206/2010 +
n. 102/2013 +n. 1218/2014
I 2 domácí prasata (Sus scrofa) určená k chovu a/nebo produkci po dovozu nebo určená k tranzitu přes Unii z jedné třetí země do jiné třetí země
domestic porcine animals (Sus scrofa) intended for breeding and/or production after importation or intended for transit through the Union from one third country to another third country
TZ – 2014/12 – POR-X
(form)
n. 750/2014 II dtto

 

odchylka

derogation

TZ – 2014/07 – POR-X-PED *)

Použije se do dne 31. října 2016.

Shall apply until 31.10.2016.

Týká se dovozu ze třetích zemí uvedených v příloze I nařízení Komise (EU) č. 750/2014.

For imports from third countries listed in Annex I to Reg. (EU) No 750/2014.

n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 +

n. 1218/2014

I 2 domácí prasata (Sus scrofa) určená k okamžité porážce po dovozu
domestic porcine animals (Sus scrofa) intended for immediate slaughter after importation
TZ – 2014/12 – POR-Y
(form)
n. 206/2010 +
n. 497/2012 +
oprava L 335/55
I 2 zvířata řádu sudokopytníci (kromě skotu včetně druhů Bubalus a Bison a jejich kříženců, druhů Ovis aries, Capra hircus, čeledí Suidae a Tayassuidae) a pro zvířata čeledí nosorožcovití (Rhinocerotidae) a slonovití (Elephantidae)
animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bubalus and Bison species and their cross-breeds), Ovis areis, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae
TZ – 2012/06 – RUM
(form)
n. 206/2010 +
n. 2013/780 +
oprava L 238/23 +oprava L 29/16 r. 2015
VI 2 zvířata druhů uvedených v příloze VI část 1 Tabulka 1 *, která pocházejí ze schválených organizací, institutů nebo středisek a jsou pro ně určena
animals of the species listed in Annex VI Part 1 Table 1 * that are originating from and intended for an approved body, institute or centre
TZ – 2015/02 – RUM-A
(form)
n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 I 2 nezdomácnělí prasatovití (Suidae), pekariovití (Tayssuidae) a tapírovití (Tapiridae)
non-domestic Suidae, Tayassuidae and Tapiridae
TZ – 2010/07 – SUI
(form)
n. 206/2010 +
n. 2013/780 +
oprava L 238/23
VI 2 zvířata druhů uvedených v příloze VI část 1 Tabulka 2 *, která pocházejí ze schválených organizací, institutů nebo středisek a jsou pro ně určena
animals of the species listed in Annex VI Part 1 Table 2 * that are originating from and intended for an approved body, institute or centre
TZ – 2013/08 – SUI-A
(form)
n. 206/2010 +
n. 2013/780 +oprava L 29/16 r. 2015
VI 2 zvířata druhů uvedených v příloze VI část 1 Tabulka 3 *, která pocházejí ze schválených organizací, institutů nebo středisek a jsou pro ně určena
animals of the species listed in Annex VI Part 1 Table 3 * that are originating from and intended for an approved body, institute or centre
TZ – 2015/02 – TRE-A
(form)
n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 I 2 zvláštní osvědčení pro zvířata dovezená ze Saint-Pierre a Miquelonu za podmínek uvedených v příloze I části 7
specific attestation for animals imported from St Pierre and Miquelon under the conditions provided for in Part 7 of Annex I
TZ – 2010/07 – CAM
(form)
n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 I 3 dodatek pro přepravu zvířat po moři
addendum for transport of animals by sea
CS-EN
n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 I 4 dodatek pro leteckou přepravu zvířat
addendum for transport of animals by air
CS-EN
*) PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 750/2014 ze dne 10. července 2014 o ochranných opatřeních v souvislosti s epizootickou diarrhoeou prasat, pokud jde o veterinární požadavky pro dovoz prasat do Unie

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 750/2014 of 10 July 2014 on protection measures in relation to porcine epidemic diarrhoea as regards the animal health requirements for the introduction into the Union of porcine animals

CS Eurlex

 

EN Eurlex

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1746 ze dne 30. září 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 750/2014 a prodlužuje doba použitelnosti ochranných opatření v souvislosti s epizootickou diarrhoeou prasat

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1746 of 30 September 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 750/2014 by extending the period of application of the protection measures in relation to porcine epidemic diarrhoea

CS Eurlex

 

EN Eurlex

**) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1396 ze dne 18. srpna 2016, kterým se mění některé přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1396 of 18 August 2016 amending certain Annexes to Regulation (No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies

CS Eurlex

 

EN Eurlex