Předpisy o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků

 

Legislation concerning certain protection measures in relation to a suspicion of highly pathogenic avian influenza

Poslední úprava dne / Last amendments as of: 13.1.2014.

Text předpisu vyvoláte kliknutím ve sloupci „Předpis EU“. / For CS text click on „EU Rule“.

Předpis ES
EC Rule
Název předpisu
Name of rule
Týká se zemí
Concerned country
Poznámka
Remark
Opens a new window. 2007/25/ES
(konsolidované znění) + 2015/2225
o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství (Úř. věst. L 8/29)

(doba použitelnosti prodloužena rozhodnutím 2013/635/EU)
as regards certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza and movements of pet birds accompanying their owners into the Community

(Dec. 2013/635/EU have prolonged period of application)

Toto rozhodnutí se použije do dne 31. prosince 2017.
This Decision shall apply
to 31 December 2017.
2013/657/EU

2015/2225

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 12. listopadu 2013
o některých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N1, která mají být použita v případě ohniska této nákazy ve Švýcarsku, a o zrušení rozhodnutí 2009/494/ES
Švýcarsko Toto rozhodnutí se použije do dne 31. prosince 2017.

This Decision shall apply
to 31 December 2017.