Poultry, hatching eggs, ratites

 

Drůbež, násadová vejce, běžci

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha/část
Annex
Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark
n. 798/2008 +

n. 2015/608

BPP chovná nebo užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci
breeding or productive poultry other than ratites
TZ – 2015/04 – BPP
(form)
n. 798/2008 +

n. 2015/608

BPR chovní nebo užitkoví ptáci nadřádu běžci
breeding or productive ratites
TZ – 2015/04 – BPR
(form)
n. 798/2008 +

n. 2015/608

DOC jednodenní kuřata jiná než ptáků nadřádu běžci
day-old chicks other than of ratites
TZ – 2015/05 – DOC
(form)
n. 798/2008 +

n. 2015/608

DOR jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci
day-old chicks of ratites
DOR *) chyba v úředním znění /discrepancies in Off. Journals
n. 798/2008 +

n. 2015/608

HEP násadová vejce drůbeže jiné než ptáků nadřádu běžci
hatching eggs of poultry other than ratites
TZ – 2015/05 – HEP
(form)
n. 798/2008 +

n. 2015/608

HER násadová vejce ptáků nadřádu běžci
hatching eggs of ratites
TZ – 2015/05 – HER

(form)

n.798/2008 I část 2
vzor SPF
vejce prostá specifikovaných patogenních původců
specified pathogen-free eggs
TZ – 2009/01 – SPF
(form)
n. 798/2008 +

n. 2015/608

SRP jatečná drůbež a drůbež určená k dodávce k zazvěření volně žijící zvěře jiná než ptáci nadřádu běžci
slaugter poultry and poultry for restocking game supplies other than ratites
TZ – 2015/05 – SRP
(form)
n. 798/2008 ve znění n. 952/2014 SRA jateční ptáci nadřádu běžci
slaughter ratites
TZ – 2014/10 – SRA
n. 798/2008 +

n. 2015/2258

LT20 jednotlivé zásilky obsahující méně než 20 jednotek drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci, násadových vajec a jednodenních kuřat uvedené drůbeže

single consignments of less than 20 units of poultry other than ratites, hatching eggs and day-old chicks thereof

TZ – 2015/12 – LT20

(form)

 

n.798/2008 II
(podle
článku 4)
prohlášení velitele lodi (připojí se k veterinárnímu osvědčení, pokud přeprava drůbeže a jednodenních kuřat na hranice ES zahrnuje přepravu lodí)
declaration by the master of the ship (to be attached to the veterinary certificate where transport of poultry and day-old chicks to the EC border includes transport by ship)
TZ – 2009/01 – PRO.LOD
(form)
n. 798/2008
ve znění n.
411/2009
XI tranzit/skladování vajec prostých specifikovaných patogenních původců, masa, mletého masa a strojně odděleného masa drůbeže, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, vajec a vaječných výrobků
transit/storage of specified pathogen-free eggs, meat, minced meat and mechanically separated meat of poultry, ratites and wild game-birds, eggs and egg products
TZ – 2009/06 – TRA.STO
(form)
*) n. 2015/608
R. 2015/608
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)2015/608 ze dne 14. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky pro Ukrajinu a Izrael na seznamu třetích zemí, schválení ukrajinského programu pro tlumení salmonel u nosnic, požadavky na veterinární osvědčení týkající se newcastleské choroby a požadavky na zpracování vaječných výrobků

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/608 of 14 April 2015 amending Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for Ukraine and Israel in the list of third countries, the approval of the control programme of Ukraine for Salmonella in laying hens, the veterinary certification requirements concerning Newcastle disease and processing requirements for egg products

CS Eurlex

 

EN Eurlex

Článek 3 / Article 3

 

Přechodná ustanovení

Na přechodné období do dne 18. května 2015 se nadále povoluje dovoz do Unie zásilek komodit, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 798/2008 a k nimž je připojeno veterinární osvědčení vyplněné v souladu s příslušnými vzorovými veterinárními osvědčeními BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, POU, RAT, E nebo EP stanovenými v části 2 přílohy I uvedeného nařízení, a to ve verzích před změnami provedenými tímto nařízením, pokud bylo uvedené veterinární osvědčení vyplněno, podepsáno a datovánonejpozději 3. května 2015.

Transitional provisions

For a transitional period until 18 May 2015, the introduction into the Union of consignments of commodities covered by Regulation (EC) No 798/2008, accompanied by a veterinary certificate completed in accordance with the relevant model veterinary certificates BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, POU, RAT, E or EP as set out in Part 2 of Annex I to that Regulation, in their versions prior to the amendments made by this Regulation, shall continue to be authorised, provided that the veterinary certificate was completed, signed and dated no later than 3 May 2015.