Semen, ova, embryos

 

Sperma, vajíčka, embrya

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex
Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka/Přísl. země
Remark/Country
*) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1396 ze dne 18. srpna 2016, kterým se mění některé přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1396 of 18 August 2016 amending certain Annexes to Regulation (No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies

CS Eurlex

 

EN Eurlex

r. 2011/630/EU +

r. 2015/569

II 1 A Veterinární osvědčení použitelné pro dovoz do Unie a tranzit přes Unii spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS odeslaného ze střediska pro odběr spermatu, ve kterém bylo sperma odebráno

Animal health certificate applicable to imports into and transits through the Union of semen of domestic animals of the bovine species collected, processed and stored in accordance with Council Directive 88/407/EEC, dispatched from a semen collection centre where the semen was collected

TZ – 2015/04 – SPSK.1A
(form)
r. 2011/630/EU II 1 B veterinární osvědčení použitelné od 1. ledna 2005 pro dovoz a tranzit zásob spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 31. prosincem 2004 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS platnou do 1. července 2004 a dovezeného po 31. prosinci 2004 v souladu s čl. 2 odst. 2 směrnice 2003/43/ES, odeslaného z inseminační stanice, ve které bylo sperma odebráno
Animal health certificate applicable from 1 January 2005 to imports and transits of stocks of semen of domestic animals of the bovine species collected, processed and stored before 31 December 2004 in conformity with Council Directive 88/407/EEC applying until 1 July 2004, and imported after 31 December 2004 in accordance with Article 2(2) of Directive 2003/43/EC, dispatched from a semen collection centre where the semen was collected
TZ – 2011/10 – SPSK.1B
(form)
r. 2011/630/EU +
r. 2014/199/EU
II 1 C dovoz a tranzit spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice 2003/43/ES a zásob spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 31. prosincem 2004 v souladu se směrnicí 88/407/EHS platnou do 1. července 2004 a dovezeného po 31. prosinci 2004 v souladu s čl. 2 odst. 2 směrnice 2003/43/ES, odeslaného ze střediska pro skladování spermatu
imports and transits of semen of domestic animals of the bovine species collected, processed and stored in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as amended by Directive 2003/43/EC, and of stocks of semen of domestic animals of the bovine species collected, processed and stored before 31 December 2004 in conformity with Directive 88/407/EEC, applying until 1 July 2004, and imported after 31 December 2004 in accordance with Article 2(2) of Directive 2003/43/EC, dispatched from a semen storage centre
TZ – 2014/12 – SPSK.1C
(form)
r. 2010/471/EU +

r. 2015/261 +

oprava L 226/38 z 29.8.20152015

I 2 A dovoz zásilek spermatu koňovitých odebraného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 30. září 2014 a odeslaného ze schváleného střediska pro doběr spermatu, ze kterého sperma pochází
imports of consignments of semen of animals of the equine species collected in accordance with Council Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and dispatched from an approved semen collection centre of origin of the semen
TZ – 2015/08 SPKON.A

(form)

r. 2010/471/EU +

r. 2015/261 +

oprava L 226/38 z 29.8.2015

I 2 B dovoz zásilek zásob spermatu koňovitých odebraného, ošetřeného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014 a a odeslaného po 31. srpnu 2010 ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází
imports of consignments of stocks of semen of animals of the equine species collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014 and dispatched after 31 August 2010 from an approved semen collection centre of origin of the semen
TZ – 2015/08 SPKON.B

(form)

r. 2010/471/EU +

r. 2015/261 +

oprava L 226/38 z 29.8.2015

I 2 C dovoz zásilek zásobe spermatu koňovitých odebraného, ošetřeného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010 a odeslaného po 31. srpnu 2010 ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází
imports of consignments of stocks of semen of animals of the equine species collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010 and dispatched after 31 August 2010 from an approved semen collection centre of origin of the semen
TZ – 2015/08 SPKON.C

(form)

r. 2010/471/EU +

r. 2015/261

I 2 D dovoz zásilek spermatu koňovitých odebraného, ošetřeného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a zásilek zásob spermatu koňovitých odebraného, ošetřeného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014 nebo před 1. zářím 2010 a odeslaného po 31. srpnu 2010 se schváleného střediska pro skladování spermatu

imports of consignments of semen of animals of the equine species collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and of consignments of stocks of semen of animals of the equine species collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014 or before 1 September 2010 and dispatched after 31 August 2010 from an approved semen storage centre

TZ – 2015/03 SPKON.D

(form)

r. 2010/471/EU +

r. 2015/261

II 2 A dovoz zásilek vajíček/embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a odeslaných schváleným týmem pro odběr nebo produkci embryí, od kterého vajíčka nebo embrya pocházejí
imports of consignments of ova and embryos of animals of the equine species collected or produced in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and dispatched by an approved embryo collection or production team of origin ofthe ova or embryos
TZ – 2015/03 VEKON.A

(form)

r. 2010/471/EU +

r. 2015/261

II 2 B dovoz zásilek zásob vajíček a embryí koňovitých odebraných, ošetřených a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014 a odeslaných pro 31. srpnu 2010 schváleným týmem pro odběr nebo produkci embryí, od kterého vajíčka nebo embrya pocházejí

imports of consignments of stocks of ova and embryos of animals of the equine species collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014 and dispatched after 31 August 2010 by an approved embryo collection or production team of origin of the ova or embryos

TZ – 2015/03 VEKON.B

(form)

2012/137/EU II 1 sperma prasat
porcine semen
TZ – 2012/03 – SPPR
(form)
2005/290/ES I sperma skotu – dovoz z KANADY
semen of domestic animals of the bovine species – import from Canada
TZ – 2005/04 – SPSK.Canada Kanada /Canada
2006/168/ES +
r. 2013/309/EU
II embrya skotu získaná in vivo, která byla odebrána v souladu se směrnicí Rady 89/556/EHS
in vivo derived embryos of domestic animals of the bovine species collected in accordance with Council Directive 89/556/EEC
TZ – 2013/07 – EBSK.II
(form)
r. 2006/168/ES +
r. 2013/309/EU
III embrya skotu vyprodukovaná in vitro, která byla počata za použití spermatu splňujícího požadavky směrnice Rady 88/407/EHS
in vitro produced embryos of domestic animals of the bovine species conceived using semen complying with Council Directive 88/407/EEC
TZ – 2013/07 – EBSK.III
(form)
r. 2006/168/ES +
r. 2013/309/EU
IV embrya skotu vyprodukovaná in vitro, která byla počata za použití spermatu pocházejícího z inseminačních stanic nebo středisek pro skladování spermatu schválených příslušným orgánem vyvážející země
in vitro-produced embryos of domestic animals of the bovine species conceived using semen coming from semen collection or storage centres approved by the competent authority of the exporting country
TZ – 2013/07 – EBSK.IV
(form)
2006/168/ES V embrya skotu pro dovoz odebraná nebo vyprodukovaná před 1. lednem 2006
embryos of domestic animals of the bovine species for imports collected or produced before 1 January 2006
TZ – 2006/02 – EBSK.V
2007/240/ES
2006/168/ES
I
V
embrya skotu pro dovoz odebraná nebo vyprodukovaná před 1. lednem 2006
embryos of domestic animals of the bovine species for imports collected or produced before 1 January 2006
TZ – 2007/06 – EBSK.V
(form)
r. 2010/472/EU +
r. 2013/470/EU
II 2 A sperma ovcí a koz odeslané ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází
ovine and caprine semen dispatched from an approved semen collection centre of origin of the semen
TZ – 2013/10 – SPOK.A
(form)
r. 2010/472/EU +
r. 2013/470/EU +n. 2016/1396
II 2 A sperma ovcí a koz odeslané ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází
ovine and caprine semen dispatched from an approved semen collection centre of origin of the semen
TZ – 2016/09 – SPOK.A
(form)
*) Použije se od 1. 7. 2017.
It shall apply from 1.7.2017.
r. 2010/472/EU II 2 B sperma ovcí a koz odeslané ze schváleného střediska pro skladování spermatu
ovine and caprine semen dispatched from an approved semen storage centre
TZ – 2010/09 – SPOK.B
(form)
r. 2010/472/EU +

n. 2016/1396

II 2 B sperma ovcí a koz odeslané ze schváleného střediska pro skladování spermatu
ovine and caprine semen dispatched from an approved semen storage centre
TZ – 2016/09 – SPOK.B
(form)
*) Použije se od 1. 7. 2017.
It shall apply from 1.7.2017.
r. 2010/472/EU +

r. 2014/802/EU

IV 2 vajíčka a embrya ovcí a koz

ovine and caprine ova/embryos

TZ – 2014/12 – VEOK
(form)
r. 2010/472/EU +

r. 2014/802/EU +

n. 2016/1396

IV 2 vajíčka a embrya ovcí a koz

ovine and caprine ova/embryos

TZ – 2016/09 – VEOK
(form)
*) Použije se od 1. 7. 2017.
It shall apply from 1.7.2017.
*) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1396 ze dne 18. srpna 2016, kterým se mění některé přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1396 of 18 August 2016 amending certain Annexes to Regulation (No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies

CS Eurlex

 

EN Eurlex

V případě dovozu zárodečných buněk jiných druhů zvířat je nutné žádat SVS ČR o stanovení veterinárních podmínek dovozu.

In the case of importation of germ cells of other animal species it is necessary to ask the State Veterinary Administration of the Czech Republic for establishment of import conditions.