Exceptions / Protection measures

 

Předpisy o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků

Legislation concerning certain protection measures in relation to a suspicion of highly pathogenic avian influenza

Poslední úprava dne 3.12.2015. / Last amendments as of 3.12.2015.
Text předpisu vyvoláte kliknutím ve sloupci „Předpis EU“. / For CS text click on „EU Rule“.

Předpis EU
EU Rule
Název předpisu
Name of rule
Týká se zemí
Concerned country
Poznámka
Remark
Opens a new window. r. K. 2005/734/ES
(konsolidované znění)
+ r. 2015/2225
kterým se stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí, a kterým se stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech (Úř. věst. L 274/105)

(doba použitelnosti prodloužena rozhodnutím 2013/635/EU)
laying down biosecurity measures to reduce the risk of transmission of highly pathogenic avian influenza caused by Influenza virus A subtype H5N1 from birds living in the wild to poultry and other captive birds and providing for an early detection system in areas at particular risk

(Dec. 2013/635/EU have prolonged period of application)

Toto rozhodnutí se použije do dne
31. prosince 2017.
This Decision shall apply
to 31 December 2017.
Opens a new window. r. K. 2006/147/ES
(konsolidované znění)
o zavedení preventivního očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků H5N1 a o souvisejících opatřeních pro přesuny v Nizozemsku (Úř. věst. L 55/47)
on introducing preventive vaccination against highly pathogenic avian influenza H5N1 and related provisions for movements in the Netherlands
Nizozemsko
Netherlands
Opens a new window. r. K. 2006/148/ES
(konsolidované znění)
o zavedení preventivního očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků H5N1 a o souvisejících opatřeních pro přesuny ve Francii (Úř. věst. L 55/51)
on introducing preventive vaccination against highly pathogenic avian influenza H5N1 and related provisions for movements in France
Francie
France
Opens a new window. r. K. 2006/415/ES
(konsolidované znění)+ r. 2015/2225
o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství a o zrušení rozhodnutí 2006/135/ES

(doba použitelnosti prodloužena rozhodnutím 2013/635/EU)
concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in the Community and repealing Decision 2006/135/EC

(Dec. 2013/635/EU have prolonged period of application)

Toto rozhodnutí se použije do dne
31. prosince 2017.
This Decision shall apply
to 31 December 2017.
Opens a new window. r. K. 2006/563/ES
(konsolidované znění)
o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u volně žijícího ptactva ve Společenství a o zrušení rozhodnutí 2006/115/ES
concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N1 in wild birds in the Community and repealing Decision 2006/115/EC
Opens a new window. prov. r.K.
2015/2460

+ r. K. 2016/447
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/2460 ze dne 23. prosince 2015 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5 ve Francii

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/2460 of 23 December 2015 concerning certain protective measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5 in France

Francie
France
Toto rozhodnutí se použije do dne 15. září 2016.
This Decision shall apply until 15 September 2016.