CS / EN

Australia

Certificates for exports from the Czech Republic into Australia

Text dokladu vyvoláte kliknutím na „Kód“.
For certificate click on „Code“.

Komodita
Commodity

Kód
Code

Platnost od
Valid from

Poznámka
Remarks

sperma býků
bovine semen

 

dodatkové prohlášení – virus Schmallenberg
additional declaration for Schmallenberg virus

Australia - semen_2016_03_29 rev. (855,0 KB)

 

EX - 2015/05 - SPB (Australia) (SBV) (605,6 KB)
duben 2016
April 2016

Podpis, datum a úřední razítko musí být na každé straně veterinárního osvědčení (VO). K VO musí být přiloženy laboratorní protokoly (kopie) všech vyšetření (BTV, IBR/IPV a SBV) a ty musí být také potvrzeny úředním veterinárním lékařem. V příloze č. 1 VO musí být uvedena data odběru vzorků, metody vyšetření a výsledky pro jednotlivé nákazy, pro něž to požaduje osvědčení, a to přehledně vždy pro jednotlivé dárcovské býky.
The veterinary certificate (VC) must contain the signature, date and stamp of the official government veterinarian on each page. Laboratory reports (copies) from all testing (BTV, IBR/IPV a SBV) must be attached to the VC and certified by the official veterinarian. In Annex I to the VC, the dates of sampling for any tests required by the certificate, the type of test used and the test results must be indicated clearly for each donor bull.

živé laboratorní krysy, potkani a myši
live laboratory rats and mice
ZDE / HERE (773,7 KB)
17. 04. 2013  
šelmy ze zoologických zahrad
carnivores from zoological gardens
EX - 2019/06 - CAR (AUS) (715,5 KB)
červen 2019
June 2019
 
volně žijící kočkovití
non-domestic felidae
EX - 2019/07 - FEL (AUS) (670,7 KB)
červenec 2019
July 2019
 
předvývozní osvědčení pro kočkovité
pre-export certificate for non-domestic felidae
PREEX - 2019/07 - FEL (AUS) (709,6 KB)
srpen 2019
August 2019
 
plazi
reptiles
EX - 2019/09 - REPTILES (AUS) (655,2 KB)
20.09.2019  
konzervovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
canned petfood
EX-2023/07-CANPF (Australia) (763,5 KB)
21.07.2023  
krmiva pro rybičky obsahující přísady živočišného původu
pet food for fish containing ingredients of animal origin
EX - 2022/10 - PETFOOD FISH (Australia) (680,8 KB)

03.11.2022

 

psi
dogs

 

kočky
cats

 

 

Prohlášení o vyšetření prokazujícím hladinu ochranných protilátek proti vzteklině (RNATT)
Rabies neutralising antibody titre test (RNATT) declaration

 

Prohlášení o totožnosti
Identification declaration

EX - 2023/4 – Dogs (Australia) (766,2 KB)
EX - 2023/4 – Cats (Australia) (754,5 KB)

 

 

EX - 2023/4 – DEC_RNATT (Australia) (715,2 KB)

 

 

 

 

 

 

11.05.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento formulář mají k dispozici pouze úřední veterinární lékaři místně příslušné krajské veterinární správy Státní veterinární správy

Only official veterinarians of the relevant Regional Veterinary Administration of the State Veterinary Administration have this form available

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line