CS / EN

Poultry, hatching eggs, ratites

Poultry, hatching eggs, ratites

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“, osvědčení lze vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha/část
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark

n. 798/2008 +
n. 2015/608

BPP

chovná nebo užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci
breeding or productive poultry other than ratites
TZ - 2015/04 - BPP (375,7 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 23 vstup plemenné drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci a užitkové drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci do Unie
entry into the Union of breeding poultry other than ratites and productive poultry other than ratites
BPP Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
n. 798/2008 +
n. 2015/608

BPR

chovní nebo užitkoví ptáci nadřádu běžci
breeding or productive ratites
TZ - 2015/04 - BPR (362,6 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 24 vstup plemenných ptáků nadřádu běžci a užitkových ptáků nadřádu běžci do Unie
entry into the Union of breeding ratites and productive ratites
BPR Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
n. 798/2008 +
n. 2015/608

DOC

jednodenní kuřata jiná než ptáků nadřádu běžci
day-old chicks other than of ratites
TZ - 2015/05 - DOC (394,8 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 25 vstup jednodenních kuřat jiných než ptáků nadřádu běžci do Unie
entry into the Union of day-old chicks other than ratites
DOC Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
n. 798/2008 +
n. 2015/608

DOR

jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci
day-old chicks of ratites*)
chyba v Úř. věst. / discrepancies in OJ
DOR (382,6 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 26 vstup jednodenních kuřat ptáků nadřádu běžci do Unie
entry into the Union of day-old chicks of ratites
DOR Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
n. 798/2008 +
n. 2015/608

HEP

násadová vejce drůbeže jiné než ptáků nadřádu běžci
hatching eggs of poultry other than ratites
TZ - 2015/05 - HEP (377,3 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 27  vstup násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci do Unie
entry into the Union of hatching eggs of poultry other than ratites
HEP Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
n. 798/2008 +
n. 2015/608

HER

násadová vejce ptáků nadřádu běžci
hatching eggs of ratites
TZ - 2015/05 - HER (362,8 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 28 vstup násadových vajec ptáků nadřádu běžci do Unie
entry into the Union of hatching eggs of ratites
HER Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 33 vstup méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci do Unie
entry into the Union of less than 20 hatching eggs of poultry other than ratites
HE-LT20 Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
n.798/2008

I část 2

vzor SPF

vejce prostá specifikovaných patogenních původců
specified pathogen-free eggs
TZ - 2009/01 - SPF (648,9 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 29 vstup vajec prostých specifikovaných patogenních původců do Unie
 entry into the Union of specified pathogen-free eggs
SPF Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
n. 798/2008 +
n. 2015/608

SRP

jatečná drůbež a drůbež určená k dodávce k zazvěření volně žijící zvěře jiná než ptáci nadřádu běžci
slaugter poultry and poultry for restocking game supplies other than ratites
TZ – 2015/05 – SRP (359,8 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 30 vstup drůbeže určené k porážce jiné než ptáci nadřádu běžci do Unie
entry into the Union of poultry intended for slaughter other than ratites
SP Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
n. 798/2008 +
952/2014

SRA

jateční ptáci nadřádu běžci
slaughter ratites
TZ - 2014/10 - SRA (429,1 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 31 vstup ptáků nadřádu běžci určených k porážce do Unie
entry into the Union of ratites intended for slaughter
SR Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
n. 798/2008 +
n. 2015/2258

LT20

jednotlivé zásilky obsahující méně než 20 jednotek drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci, násadových vajec a jednodenních kuřat uvedené drůbeže
single consignments of less than 20 units of poultry other than ratites, hatching eggs and day-old chicks thereof
TZ – 2015/12 – LT20 (452,3 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 32 vstup méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci do Unie
entry into the Union of less than 20 heads of poultry other than ratites
POU-LT20 Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
n.798/2008

II

(podle

článku 4)

prohlášení velitele lodi (připojí se k veterinárnímu osvědčení, pokud přeprava drůbeže a jednodenních kuřat na hranice ES zahrnuje přepravu lodí)declaration by the master of the ship (to be attached to the veterinary certificate where transport of poultry and day-old chicks to the EC border includes transport by ship) TZ - 2009/01 - PRO.LOD (116,9 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 798/2008 +
411/2009

XI

tranzit/skladování vajec prostých specifikovaných patogenních původců, masa, mletého masa a strojně odděleného masa drůbeže, ptáků nadřádu běžci a volně žijící pernaté zvěře, vajec a vaječných výrobkůtransit/storage of specified pathogen-free eggs, meat, minced meat and mechanically separated meat of poultry, ratites and wild game-birds, eggs and egg products TZ - 2009/06 - TRA.STO (454,0 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
*)

n. 2015/608

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/608 ze dne 14. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky pro Ukrajinu a Izrael na seznamu třetích zemí, schválení ukrajinského programu pro tlumení salmonel u nosnic, požadavky na veterinární osvědčení týkající se newcastleské choroby a požadavky na zpracování vaječných výrobků
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/608 of 14 April 2015 amending Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for Ukraine and Israel in the list of third countries, the approval of the control programme of Ukraine for Salmonella in laying hens, the veterinary certification requirements concerning Newcastle disease and processing requirements for egg products
CS Eurlex (2,9 MB)
EN Eurlex (3,0 MB)
 
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
III 1 prohlášení velitele plavidla: Dodatek pro přepravu suchozemských zvířat vstupujících do Unie po moři
declaration by the master of the vessel: Addendum for transport of terrestrial animals entering the Union by sea
AT-TERRE-SEA Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021

Odkazy:
References:

Předpis ES
Regulation EC

Poznámka
Remarks

p.n.K. 2021/403
konsol. znění 12.8.2021

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU
laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements between Member States of consignments of certain categories of terrestrial animals and germinal products thereof, official certification regarding such certificates and repealing Decision 2010/470/EU

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line