CS / EN

Transit

Informace, osvědčení a prohlášení týkající se tranzitu
Informations, certificates and declaration concerning transit

Nařízení Komise v přenesené pravomoci  2019/2124, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010, (EU) č. 142/2011, (EU) č. 28/2012, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 a rozhodnutí Komise 2007/777/ES
Commission Delegated Regulation 2019/2124 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards rules on official controls on consignments of animals and goods under transit, transhipment and further transit through the territory of the Union, amending Commission Regulations (EC) No 798/2008, (EC) No 1251/2008, (EC) No 119/2009, (EU) No 206/2010, (EU) No 605/2010, (EU) No 142/2011, (EU) No 28/2012, Commission Implementing Regulation (EU) 2016/759 and Commission Decision 2007/777 / EC

+ Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2020/2190, kterým se mění Nařízení v přenesené pravomoci 2019/2124, pokud jde o úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly, ze kterého zboží opouští Unii, a o některá ustanovení týkající se tranzitu a překládky 
+ Commission Delegated Regulation 2020/2190 amending Delegated Regulation 2019/2124 as regards official controls at the border inspection post from which the goods leave the Union and certain provisions concerning transit and transhipment

 

Seznam vstupních míst na vnějších hranicích Celní unie pro následný tranzit územím RF (341,7 KB)

List of points of entry at the external borders of the Customs Union for subsequent transit through the territory of the Russian Federation

 

Informace pro podnikatele o podmínkách tranzitu přes španělské území při vývozu skotu do Maroka (90,7 KB)

Information for businessmen concerning conditions of transit through Spain territory during export of cattle to Morocco.

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line