CS / EN

Other animals

Other animals

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“; osvědčení je možno  vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.
For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark

n. 206/2010 +

n. 1044/2013

IV 2 včelí královny a čmeláčí královny (Apis mellifera a Bombus spp.)
queen bees and queen bumble bees (Apis mellifera and Bombus spp.)
TZ - 2013/11 - QUE (163,5 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 36 vstup včelích matek do Unie
entry into the Union of queen honeybees
QUE Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
n. 206/2010 + oprava Úř. věst. L 146 z 11.6.2010 IV 2 kolonie čmeláků (Bombus spp.)
colonies of bumble bees (Bombus spp.)
TZ - 2010/08 - BEE (426,4 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 37 vstup čmeláků do Unie
entry into the Union of bumble bees
BBEE Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021

r. K. 2007/25/ES

 II ptáci v zájmovém chovu
pet birds
Je nutné si požádat o aktuální informace Ústřední veterinární správu Státní veterinární správy!
It is necessary to ask the Central Veterinary Administration of the State Veterinary Administration for actual information!
TZ - 2018/03 - PETBIRD (297,9 KB)
Viz ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků –
r. 2007/25/ES
.
Použije se do 31. prosince 2021 (p. r. K. 2020/2107).
It shall apply until 31 December 2021.
2007/25/ES +
r. 2010/734/EU +
r. K. 2017/2410
III prohlášení majitele/osoby odpovědné za ptáky
declaration of the owner or person responsible for the bird(s)
TZ - 2018/01 - PETBIRD.DEC (188,0 KB)
Použije se do 31. prosince 2021 (p. r. K. 2020/2107).
It shall apply until 31 December 2021.
n. 139/2013 III ptáci chovaní v zajetí
captive bred birds
TZ - 2013/03 - PTA (190,8 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 34 vstup ptáků chovaných v zajetí do Unie
entry into the Union of captive birds
CAPTIVE- BIRDS Platné od 21.4.2021Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 35  vstup násadových vajec ptáků chovaných v zajetí do Unie
entry into the Union of hatching eggs of captive birds
HE-CAPTIVE- BIRDS Platné od 21.4.2021Valid from 21.4.2021
n. 1251/2008 +
n. 1012/2012 + oprava L 336/101
IV část A živočichové pocházející z akvakultury určení pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu a otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům
aquaculture animals for farming, relaying, put and take fisheries and open ornamental facilities
TZ - 2012/11 - AKVA.OT (1,2 MB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 1251/2008 +
n. 1012/2012
IV část B okrasní vodní živočichové určení pro uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům
ornamental aquatic animals intended for closed ornamental facilities
TZ - 2012/11 - AKVA.UZ (750,0 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 1251/2008 IV část C tranzit/skladování živočichů pocházejících z akvakultury určených k lidské spotřebě
transit/storage of aquaculture animals intended for human consumption
TZ - 2009/02 - AKVA.TRST (646,0 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2020/2236
+ p.n.K. 2021/1471
II AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER

vodní živočichové určení pro určitá zařízení akvakultury, pro vypuštění do volné přírody nebo pro jiné účely s výjimkou přímé lidské spotřeby
aquatic animals intended for certain aquaculture establishments, for release into wild or for other purpose, excluding direct human consumption

II AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 1251/2008 IV část D dodatek pro přepravu živých živočichů pocházejících z akvakultury po moři
addendum for transport of live aquaculture animals by sea
TZ - 2009/02 - AKVA.LOD (123,8 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2020/2236 III AT-AQUA-SEA

prohlášení velitele plavidla: dodatek pro přepravu určitých vodních živočichů vstupujících do Unie po moři
declaration by the master of the vessel: addendum for transport of certain aquatic animals entering the Union by sea

TZ - 2020/02 - AT-AQUA-SEA (730,3 KB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
p.r.K. 2021/361 I část B zásilky mloků
consignments of salamanders
Je nutné požádat Ústřední veterinární správu Státní veterinární správy o stanovení veterinárních podmínek pro dovoz!
It is necessary to ask the Central Veterinary Administration of the State Veterinary Administration for the establishment of veterinary conditions for the import!
SAL

Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021

Odkazy:

Předpis ES
Regulation EC

Poznámka
Remarks

p.n.K. 2021/403
konsol. znění 12.8.2021

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU
laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements between Member States of consignments of certain categories of terrestrial animals and germinal products thereof, official certification regarding such certificates and repealing Decision 2010/470/EU

p.n.K 2020/2236
konsol. znění 12.8.2021
+ p.n.K. 2021/1471

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2236 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení pro vstup zásilek vodních živočichů a určitých produktů živočišného původu z vodních živočichů do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1251/2008
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2236 of 16 December 2020 laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates for the entry into the Union and movements within the Union of consignments of aquatic animals and of certain products of animal origin from aquatic animals, official certification regarding such certificates and repealing Regulation (EC) No 1251/2008
 

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close