CS / EN

Other animal products not intended for human consumption

Other animal products not intended for human consumption – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

 

Předpis ES
Regulation EC
Příloha
Annex
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

p.n.K. 2022/575

  seno a sláma
hay and straw
 
Vedlejší produkty živočišného původu:
 n. 1069/2009
– konsol. znění 14.12.2019
– consol. text 14.12.2019
  nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) 
Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and repealing Regulation (EC) No 1774/2002 (Animal by-products Regulation)
 

n. K. 142/2011
– konsol. znění 14.12.2023
– consol. text 14.12.2023

  nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice
Commission Regulation (EU) No 142/2011 of 25 February 2011 implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and implementing Council Directive 97/78/EC as regards certain samples and items exempt from veterinary checks at the border under that Directive
+ Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o dovoz krmiva pro zvířata v zájmovém chovu z Gruzie
+ Commission regulation 2020/1720  as regards imports of petfood from Georgia

n. K. 142/2011
– konsol. znění 14.12.2023
– consol. text 14.12.2023

XIV kapitola I
oddíl 1 tabulka 1
Chapter I
section 1
table 1
Materiál kategorie 3 a získané produkty pro použití v krmivovém řetězci k jiným účelům než pro krmivo pro zvířata v zájmovém chovu nebo krmivo pro kožešinová zvířata
1. Zpracovaná živočišná bílkovina
2. Krevní výrobky pro krmné suroviny
3. Tavené/škvařené tuky a rybí tuk
4. Mléko, mléčné výrobky a produkty získané z mléka, mlezivo, výrobky z mleziva
5. Želatina a hydrolyzované bílkoviny
6. Hydrogenfosforečnan vápenatý
7. Fosforečnan vápenatý8. Kolagen
9. Vaječné výrobky
Category 3 material and derived products for use in the feed chain for purposes other than petfood or feed for fur animals
1. Processed animal protein
2. Blood products for feed materials
3. Rendered fats and fish oil
4. Milk, milk-based products and milk-derived products, colostrum, colostrum products
5. Gelatin and hydrolyzed proteins
6. Dicalcium phosphate
7. Tricalcium phosphate
8. Collagen
9. Egg products

Příslušná část nař. Komise (EU) č. 142/2011
The relevant part of Reg. Commission (EU) No 142/2011

 

+ Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o dovoz krmiva pro zvířata v zájmovém chovu z Gruzie
+ Commission regulation 2020/1720  as regards imports of petfood from Georgia

n. K. 142/2011
– konsol. znění 14.12.2023
– consol. text 14.12.2023
IV kapitola II
oddíl 11 tabulka 3
Chapter II
section 11
table 3
fotografická želatina
photographic gelatin
Příslušná část nař. Komise (EU) č. 142/2011
The relevant part of Reg. Commission (EU) No 142/2011
n. K. 142/2011
– konsol. znění 14.12.2023
– consol. text 14.12.2023
XIV kapitola III
Chapter III
vzorky – výzkumné a diagnostické vzorky, vzorky zboží, výstavní předměty
samples – research and diagnostic samples, samples of goods, exhibition items
Příslušná část nař. Komise (EU) č. 142/2011
The relevant part of Reg. Commission (EU) No 142/2011

n. K. 142/2011
– konsol. znění 14.12.2023
– consol. text 14.12.2023

XIV kapitola II
oddíl 1 tabulka 2
Chapter II
section 1
table 2
Vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty určené k použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata jiná než zvířata kožešinová
1. Zpracovaný hnůj, získané produkty ze zpracovaného hnoje a guáno z netopýrů
2. Krevní výrobky kromě výrobků z koňovitých k výrobě získaných produktů určených k použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata
3. Krev a krevní výrobky z koňovitých
4. Čerstvé nebo chlazené kůže kopytníků
5. Ošetřené kůže kopytníků
6. Lovecké trofeje a jiné preparáty ze zvířat
7. Prasečí štětiny
8. Neošetřená vlna a srst
9. Ošetřené peří, jeho části a prachové peří
10. Vedlejší produkty včelařství
11. Kosti a výrobky z nich (kromě kostní moučky), rohy a výrobky z nich (kromě rohové moučky) a kopyta a paznehty a výrobky z nich (kromě moučky z kopyt a paznehtů) k jiným použitím než jako krmná surovina, organické hnojivo nebo půdní přídavek
12. Krmivo pro zvířata v zájmovém chovu včetně žvýkacích pamlsků pro psy
13. Dochucovací masové výtažky pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
14. Vedlejší produkty živočišného původu pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu kromě syrového krmiva a výrobu získaných produktů pro použití mimo krmivový řetězec
15. Vedlejší produkty živočišného původu určené k použití jako syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu
16. Vedlejší produkty živočišného původu určené k použití v krmivech pro kožešinová zvířata
17. Tavené/škvařené tuky pro určité účely mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata
18. Tukové deriváty
19. Fotografická želatina (viz níže oddíl 11)
20. Rohy a výrobky z nich (kromě rohové moučky) a kopyta a paznehty a výrobky z nich (kromě moučky z kopyt a paznehtů) určené k výrobě organických hnojiv nebo půdních přídavků
Animal by – products and derived products intended for uses outside the feed chain for livestock other than fur animals
1. Processed manure, derived products from processed manure and guano from bats
2. Blood products excluding equine products for the manufacture of derived products intended for uses outside the feed chain for livestock
3. Blood and blood products from equidae
4. Fresh or chilled hides and skins of ungulates
5. Treated hides and skins of ungulates
6. Game trophies and other preparations of animals
7. Pig bristles
8. Untreated wool and fur
9. Treated feathers, parts of feathers and down
10. Apiculture by-products
11. Bones and bone products (excluding bone meal), horns and horn products (excluding horn meal) and hooves and hoof products (excluding hoof meal) for uses other than as feed material, organic fertiliser or soil improver
12. Pet food, including dogchews
13. Flavouring innards for the manufacture of petfood
14. Animal by-products for
the manufacture of petfood other than raw petfood and of derived products for uses outside the feed chain
15. Animal by-products for use as raw pet food
16. Animal by-products for use in feedingstuffs for fur animals
17. Rendered fats for certain purposes outside the feed chain for farmed animals
18. Fat derivatives
19. Photogelatine (see section 11 below)
20. Horns and horn products, excluding horn meal, and hooves and hoof products, excluding hoof meal, for the production of organic fertilisers or soil improvers

Příslušná část nař. Komise (EU) č. 142/2011
The relevant part of Reg. Commission (EU) No 142/2011

 

+ Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o dovoz krmiva pro zvířata v zájmovém chovu z Gruzie
+ Commission regulation 2020/1720  as regards imports of petfood from Georgia

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line