CS / EN

Moldavia

Veterinární osvědčení pro vývoz z EU do Moldavska dostupná v systému TRACES NT.

Health certificates for exports from the EU to Moldavia available at TRACES NT system.

Podle čl. 46 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 kontaktní místa sítě TRACES (členské státy) udržují na internetu veřejné úložiště obsahující vyplnitelné vzory všech dokumentů pro případ nedostupnosti systému TRACES NT. Na dokumentech vyhotovených v tištěné podobě po dobu výpadku systému TRACES NT se podle odst. 5 p.n.K. (EU) 2019/1715 uvede text „vyhotoveno během pohotovosti“.

Pursuant to Article 46 of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1715 TRACES network contact points shall maintain a public repository on the internet containing a fillable template of all documents in the event of TRACES NT unavailability. According to paragraph 5 C.I.R. (EU)  2019/1715, documents prepared in printed form during the failure of the TRACES NT system shall bear the text ‘produced during contingency’.

Komodita
Commodity
Osvědčení
Certificate

(MD) Drůbeží maso

(MD) Poultry meat

EN/CS/RO (53,8 KB)

(MD) Embrya koňovitých vyvážená z EU do Moldavské republiky

(MD) embryos of the equine species exported from the EU to the Republic of Moldova

EN/CS/RO (54,7 KB)

(MD) Embrya skotu vyvážená z EU do Moldavské republiky

(MD) bovine embryos exported from the EU to the Republic of Moldova

EN/CS/RO (57,0 KB)

(MD) HEP (násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci)

(MD) HEP (hatching eggs of poultry other than ratites)

EN/CS/RO (66,4 KB)

(MD) Hotové potravinářské výrobky obsahující suroviny živočišného původu vyvážené z EU do Moldavské republiky

(MD) finished food products, containing raw material of animal origin exported from the EU to the Republic of Moldova

EN/CS/RO (51,8 KB)

(MD) Chovná nebo užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci (BPP)

(MD) Breeding or productive poultry other than ratites (BPP)

EN/CS/RO (63,1 KB)

(MD) Krmiva a doplňkové látky živočišného původu vyvážené z EU do Moldavské republiky

(MD) Feed and feed additives of animal origin exported from the EU to the Republic of Moldova

EN/CS/RO (52,5 KB)

(MD) Masné konzervy, uzenky, salámy a jiné masné výrobky určené k lidské spotřebě vyvážené z EU do Moldavské republiky

(MD) canned meat, sausages and other meat products for human consumption exported from the EU to the Republic of Moldova

EN/CS/RO (48,3 KB)

(MD) Maso volně žijící zvěře(2) a králíků chovaných pro hospodářské účely a polotovary ze syrového masa vyvážené z EU do Moldavské republiky

(MD) game (2) meat and farm rabbit meat and raw meat preparations exported from the EU to the Republic of Moldova

EN/CS/RO (57,3 KB)

(MD) Mléko HTB – Veterinární osvědčení pro mléčné výrobky k lidské spotřebě

(MD) Milk HTB- Health certificate for dairy products for human consumption

EN/CS/RO (49,1 KB)

(MD) Mléko HTC – Veterinární osvědčení pro mléčné výrobky k lidské spotřebě

(MD) Milk HTC- Health certificate for dairy products for human consumption

EN/CS/RO (54,2 KB)

(MD) Mléko RMP – Veterinární osvědčení pro mléčné výrobky k lidské spotřebě

(MD) Milk RMP – Health certificate for dairy products for human consumption

EN/CS/RO (49,3 KB)

(MD) Mlezivo / Výrobky z mleziva C/CBP

(MD) Colostrum/Colostrum –Based Products C/CBP

EN/CS/RO (53,0 KB)

(MD) OVI-X  (poznámka: platí pro ovce i kozy)

(MD) OVI-X (live sheep and goats)

EN/CS/RO (59,4 KB)

(MD) Plemenná a výkrmová prasata vyvážená z EU do Moldavské republiky

(MD) pigs for breeding and for fattening exported from the EU to the Republic of Moldova

EN/CS/RO (51,9 KB)

(MD) Plemenný a užitkový skot vyvážený z EU do Moldavské republiky

(MD) breeding and production cattle exported from the EU to the Republic of Moldova

EN/CS/RO (56,3 KB)

(MD) Produkty rybolovu

(MD) Fishery Products

EN/CS/RO (58,1 KB)

(MD) Přírodní med a jiné včelařské produkty určené k lidské spotřebě vyvážené z EU do Moldavské republiky

(MD) natural honey and other apiculture products intended for human consumption exported from the EU to the Republic of Moldova

EN/CS/RO (49,6 KB)

(MD) RM Syrové mléko

(MD) RM Raw Milk

EN/CS/RO (51,8 KB)

(MD) Sperma koňovitých vyvážené z EU do Moldavské republiky

(MD) for semen of the equine species exported from the EU to the Republic of Moldova

EN/CS/RO (49,0 KB)

(MD) Sperma skotu vyvážené z EU do Moldavské republiky

(MD) for bovine semen exported from the EU to the Republic of Moldova

EN/CS/RO (59,6 KB)

(MD) Vaječný prášek, směs, albumin a jiné zpracované výrobky z drůbežích vajec určené k lidské spotřebě vyvážené z EU do Moldavské republiky

(MD) egg powder, mixture, albumin and other processed egg products from poultry for human consumption exported from the EU to the Republic of Moldova

EN/CS/RO (59,0 KB)

(MD) Vepřové maso a polotovary z vepřového masa vyvážené z EU do Moldavské republiky

(MD) Pork meat and meat preparations exported from the EU to the Republic of Moldova

EN/CS/RO (49,5 KB)

(MD) Živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži

(MD) Live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods

EN/CS/RO (58,4 KB)

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line