CS / EN

Semen, ova, embryos

Semen, ova, embryos

*Upozornění: 29. 2. 2024 vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/351 ze dne 17. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová veterinární/úřední osvědčení, vzorová prohlášení a vzorová úřední prohlášení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a které stanoví přechodné období do 15. listopadu 2024, v rámci něhož je nadále povolen vstup do Unie pro zásilky určitých druhů a kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů, k nimž jsou přiložena příslušná veterinární osvědčení, veterinární/úřední osvědčení a prohlášení a úřední prohlášení vydaná v souladu se vzory stanovenými v kapitolách 1 až 68 přílohy II a kapitolách 1 a 2 přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2021/403 ve znění platném před změnami provedenými v uvedeném prováděcím nařízení tímto nařízením, pokud daná osvědčení a prohlášení byla vydána nejpozději dne 15. srpna 2024.

*Attention: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/351 of 17 January 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards model animal health certificates, model animal health/official certificates, model declarations and model official declarations for the entry into the Union of consignments of certain categories of terrestrial animals and germinal products thereof entered into force 29. 2. 2024. For a transitional period until 15 November 2024, consignments of certain species and categories of terrestrial animals and germinal products thereof, accompanied by appropriate animal health certificates, animal health/official certificates and declarations, and official declarations issued in accordance with the models set out in Chapters 1 to 68 of Annex II and Chapters 1 and 2 of Annex III to Implementing Regulation (EU) 2021/403, as applicable before the amendments made to that Implementing Regulation by this Regulation, shall continue to be authorised for the entry into the Union provided that those certificates and declarations were issued no later than 15 August 2024.

 

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“/For certificate click on „Code“

Předpis ES
EC Rule
Příloha
Annex

Komodita
Commodity

Kód
Code

Poznámka
Remark
p.n.K. 2021/403 II 39 vstup zásilek spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie
entry into the Union of consignments of semen of bovine animals collected, processed and stored inaccordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021, dispatched from the semen collection centre where the semen was collected
BOV-SEM-A-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 40 vstup zásilek zásob spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného po 31. prosinci 2004 a před 21. dubnem 2021 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 2003/43/ES, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie
entry into the Union of consignments of stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored after 31 December 2004 and before 21 April 2021, in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as amended by Council Directive 2003/43/EC, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected
BOV-SEM-B-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 41 vstup zásilek zásob spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 1. lednem 2005 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 93/60/EHS, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie
entry into the Union of consignments of stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored before 1 January 2005 in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as amended by Council Directive 93/60/EEC, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected
BOV-SEM-C-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 42 vstup zásilek oocytů a embryí skotu odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, do Unie
entry into the Union of consignments of oocytes and embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021, dispatched by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced
BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 43 vstup zásilek zásob embryí skotu získaných in vivo, odebraných, zpracovaných a skladovaných před 21. dubnem 2021 v souladu se směrnicí Rady 89/556/EHS, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr embryí, který embrya odebral, do Unie
entry into the Union of consignments of stocks of in vivo derived embryos of bovine animals collected, processed and stored before 21 April 2021 in accordance with Council Directive 89/556/EEC, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection team by which the embryos were collected
BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 44 vstup zásilek zásob embryí skotu vyprodukovaných in vitro, vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných před 21. dubnem 2021 v souladu se směrnicí Rady 89/556/EHS, jež byla počata za použití spermatu splňujícího požadavky směrnice Rady 88/407/EHS, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro produkci embryí, který embrya vyprodukoval, do Unie
entry into the Union of consignments of stocks of in vitro produced embryos of bovine animals produced, processed and stored before 21 April 2021 in accordance with Council Directive 89/556/EEC, conceived using semen complying with requirements of Council Directive 88/407/EEC, dispatched after 20 April 2021 by the embryo production team by which the embryos were produced
BOV-in-vivo-EMB-C-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 45 vstup zásilek zásob embryí skotu vyprodukovaných in vitro, vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných před 21. dubnem 2021 v souladu se směrnicí Rady 89/556/EHS, jež byla počata za použití spermatu pocházejícího ze středisek pro odběr nebo skladování spermatu schválených příslušným orgánem vyvážející země, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro produkci embryí, který embrya vyprodukoval, do Unie
entry into the Union of consignments of stocks of in vitro produced embryos of bovine animals produced, processed and stored before 21 April 2021 in accordance with Council Directive 89/556/EEC, conceived using semen coming from semen collection or storage centres approved by the competent authority of the exporting country, dispatched after 20 April 2021 by the embryo production team by which the embryos were produced
BOV-in-vivo-EMB-D-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 46 vstup zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů, do Unie:
– sperma skotu odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 2003/43/ES po 31. prosinci 2004 a před 21. dubnem 2021,
– zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 1. lednem 2005 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 93/60/EHS,
– oocyty a embrya skotu odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby embryí skotu získaných in vivo, odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021,
– zásoby embryí skotu vyprodukovaných in vitro, vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu splňujícího požadavky směrnice Rady 88/407/EHS,
– zásoby embryí skotu vyprodukovaných in vitro, vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu pocházejícího ze středisek pro odběr nebo skladování spermatu schválených příslušným orgánem vyvážející země
entry into the Union of consignments of germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product processing establishment:
– semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
– stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as amended by Council Directive 2003/43/EC, after 31 December 2004 and before 21 April 2021;
– stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored before 1 January 2005 in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as amended by Council Directive 93/60/EEC;
– oocytes and embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
– stocks of in vivo derived embryos of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC before 21 April 2021;
– stocks of in vitro produced embryos of bovine animals produced, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC before 21 April 2021 and conceived using semen complying with requirements of Council Directive 88/407/EEC;
– stocks of in vitro produced embryos of bovine animals produced, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC before 21 April 2021 and conceived using semen coming from semen collection or storage centres approved by the competent authority of the exporting country
BOV-GP-PROCESSING-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 47 vstup zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů, do Unie:
– sperma skotu odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 2003/43/ES po 31. prosinci 2004 a před 21. dubnem 2021 a
– zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 1. lednem 2005 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 93/60/EHS,
– oocyty a embrya skotu odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby embryí skotu získaných in vivo, odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021,
– zásoby embryí skotu vyprodukovaných in vitro, vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu splňujícího požadavky směrnice Rady 88/407/EHS,
– zásoby embryí skotu vyprodukovaných in vitro, vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu pocházejícího ze středisek pro odběr nebo skladování spermatu schválených příslušným orgánem vyvážející země
entry into the Union of consignments of germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product storage centre:
– semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
– stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as amended by Council Directive 2003/43/EC, after 31 December 2004 and before 21 April 2021 and ;
– stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored before 1 January 2005 in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as amended by Council Directive 93/60/EEC;
– oocytes and embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
– stocks of in vivo derived embryos of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC before 21 April 2021;
– stocks of in vitro produced embryos of bovine animals produced, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC before 21 April 2021 and conceived using semen complying with requirements of Council Directive 88/407/EEC;
– stocks of in vitro produced embryos of bovine animals produced, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC before 21 April 2021 and conceived using semen coming from semen collection or storage centres approved by the competent authority of the exporting country
BOV-GP-STORAGE-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 59 vstup zásilek spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením(EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20.dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylosperma odebráno, do Unie
entry into the Union of consignments of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021, dispatched from the semen collection centre where the semen was collected
EQUI-SEM-A-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 60 vstup zásilek zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie
entry into the Union of consignments of stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected
EQUI-SEM-B-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 61 vstup zásilek zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie
entry into the Union of consignments of stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected
EQUI-SEM-C-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 62 vstup zásilek zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie
entry into the Union of consignments of stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected
EQUI-SEM-D-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 63 vstup zásilek oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, do Unie
entry into the Union of consignments of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021, dispatched by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced
EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 64 vstup zásilek zásob oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, do Unie
entry into the Union of consignments of stocks of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced
EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 65 vstup zásilek zásob oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, do Unie
entry into the Union of consignments of stocks of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced
EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 66 vstup zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů, do Unie:
– sperma koňovitých odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021,
– zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014,
– zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010,
– oocyty a embrya koňovitých odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021,
– zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014
entry into the Union of consignments of germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product processing establishment:
– semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
– stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021;
– stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014;
– stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010;
– oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
stocks of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021;
– stocks of oocytes and embryos of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 67 zárodečné produkty uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů, do Unie:
– sperma koňovitých odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU)
2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a 
skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021,
– zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014,
– zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010,
– oocyty a embrya koňovitých odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021,
– zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014
germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product storage centre:
– semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
– stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021;
– stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014;
– stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010;
– oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
– stocks of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021;
– stocks of oocytes and embryos of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 68 sperma, oocyty a embrya suchozemských zvířat chovaných v uzavřeném zařízení, které byly odebrány nebo vyprodukovány, zpracovány a skladovány v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692
semen, oocytes and embryos of terrestrial animals kept at confined establishment which were collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692
GP-CONFINED-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 54 sperma prasat odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno
semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021, dispatched from the semen collection centre where the semen was collected
POR-SEM-A-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 55 zásoby spermatu prasat odebrané, zpracované a skladované v souladu se směrnicí 90/429/EHS před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno
stocks of semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 90/429/EEC before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected
POR-SEM-B-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 56 oocyty a embrya prasat odebraná nebo vyprodukovaná, zpracovaná a skladovaná v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval
oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021,  dispatched by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced
POR-OOCYTES-EMB-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 57 zárodečné produkty uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů, do Unie:
– sperma prasat odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v 
souladu se směrnicí Rady 90/429/EHS před 21. dubnem 2021,
– oocyty a embrya prasat odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021
germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product processing establishment:
– semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
– stocks of semen of porcine animals collected, processed and stored in
accordance with Council Directive 90/429/EEC before 21 April 2021;
– oocytes and embryos of porcine animals collected or produced,
processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429
and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021
POR-GP-PROCESSING-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
p.n.K. 2021/403 II 58 zárodečné produkty uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů, do Unie:
– sperma prasat odebrané, zpracované a skladované v souladu s 
nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU)
2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 90/429/EHS před 21. dubnem 2021,
– oocyty a embrya prasat odebrané nebo vyprodukované, zpracované a 
skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021
germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product storage centre:
– semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
– stocks of semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 90/429/EEC before 21 April 2021;
– oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021
POR-GP-STORAGE-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024
r.K. 2005/290/ES I sperma skotu – dovoz z KANADY
semen of domestic animals of the bovine species – import from Canada
TZ - 2005/04 - SPSK.Canada (121,9 KB)
Kanada / Canada

p.n.K. 2021/403

II 48 sperma ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno
semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021, dispatched from the semen collection centre where the semen was collected
OV/CAP-SEM-A-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024

p.n.K. 2021/403

II 49 zásob spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno
stocks of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where
the semen was collected
OV/CAP-SEM-B-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024

p.n.K. 2021/403

II 50

oocyty a embrya ovcí a koz odebraná nebo vyprodukovaná, zpracovaná a skladovaná v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval
oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021, dispatched by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024

p.n.K. 2021/403

II 51 oocyty a embrya ovcí a koz odebraná nebo vyprodukovaná, zpracovaná a skladovaná v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval
oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced
OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024

p.n.K. 2021/403

II 52

zárodečné produkty uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů, do Unie:
– sperma ovcí a koz odebrané, zpracované a skladované v souladu s 
nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU)
2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného
v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 21. dubnem 2021,
– oocyty a embrya ovcí a koz odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 21. dubnem 2021
germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product processing establishment:
– semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
– stocks of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 92/65/EEC before 21
April 2021;
– oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April
2021
– stocks of oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Council Directive 92/65/EEC before 21 April 2021

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024

p.n.K. 2021/403

II 53

zárodečné produkty uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů, do Unie:
– sperma ovcí a koz odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 21. dubnem 2021,
– oocyty a embrya ovcí a koz odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 21. dubnem 2021
germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product storage centre:
– semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
– stocks of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 92/65/EEC before 21 April 2021;
– oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021
– stocks of oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Council Directive 92/65/EEC before 21 April 2021

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY *Platné od 29.2.2024
*Valid from 29.2.2024

Odkazy:
References:

Předpis ES
Regulation EC
Poznámka
Remarks

p.n.K. 2021/403
konsol. znění 29.02.2024
consol. text from 29.02.2024

 

 

 

 

p.n.K. 2024/351 (zapracováno v konsol. znění/entered into consol. text)

 

 

p.n.K. 2024/399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU
laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements between Member States of consignments of certain categories of terrestrial animals and germinal products thereof, official certification regarding such certificates and repealing Decision 2010/470/EU

 

prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/351 ze dne 17. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová veterinární/úřední osvědčení, vzorová prohlášení a vzorová úřední prohlášení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie.
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/351 of 17 January 2024 amending Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards model animal health certificates, model animal health/official certificates, model declarations and model official declarations for the entry into the Union of consignments of certain categories of terrestrial animals and germinal products thereof

 

kterým se mění příloha II prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 a příloha II prováděcího nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová osvědčení pro vstup zásilek určitých produktů živočišného původu a určitých kategorií zvířat do Unie.
Některé vzory veterinárních osvědčení přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 se mění tak, aby odrážela ustanovení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, pokud jde o uplatňování zákazu používání určitých antimikrobních léčivých přípravků u zvířat nebo produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie. Během přechodného období do dne 3. prosince 2024 se pro vstup do Unie i nadále povoluje použití osvědčení vydaných v souladu se vzory stanovenými ve výše zmíněných kapitolách přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 ve znění platném před změnami provedenými v uvedeném prováděcím nařízení tímto nařízením, pokud byla uvedená osvědčení vydána nejpozději dne 3. září 2024.

POZOR: Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 stanoví, že podmínky pro vstup zásilek zvířat nebo produktů živočišného původu, které spadají do jeho oblasti působnosti, do Unie se použijí 24 měsíců ode dne použitelnosti prováděcího nařízení, které do příslušných veterinárních osvědčení a veterinárních/úředních osvědčení začleňuje zákaz používání určitých antimikrobních léčivých přípravků u zvířat nebo produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie. Toto nařízení by se mělo použít 6 měsíců po vstupu v platnost. Z toho vyplývá, že zásilky určitých produktů živočišného původu a určitých kategorií zvířat vstupující do Unie ze třetích zemí musí být doprovázeny osvědčeními v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení ode dne 3. září 2026.

 

amending Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235 and Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards model certificates for the entry into the Union of consignments of certain products of animal origin and certain categories of animals.
Some model veterinary certificates of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/403 should be amended to reflect the provisions laid down in Delegated Regulation (EU) 2023/905 as regards the application of the prohibition of use of certain antimicrobial medicinal products in animals or products of animal origin exported from third countries to the Union. For a transitional period until 3 December 2024, as regards consignments of certain products of animal origin for human consumption, the use of certificates issued in accordance with the models set out in the aforementioned chapters of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/403, as applicable before the amendments made to that Implementing Regulation by this Regulation, shall continue to be authorised for the entry into the Union provided that those certificates were issued no later than 3 September 2024.

ATTENTION: Delegated Regulation (EU) 2023/905 provides that the conditions for entry into the Union of consignments of animals or products of animal origin within its scope are to apply 24 months after the date of application of the Implementing Regulation that incorporates in the relevant animal health certificates and animal health/official certificates the prohibition of use of certain antimicrobial medicinal products in animals or products of animal origin exported from third countries to the Union. This Regulation should apply 6 months after its entry into force. It follows that consignments of certain products of animal origin and certain categories of animals entering the Union from third countries are to be accompanied by certificates in accordance with the requirements set out in this Regulation as from 3 September 2026.

(+p.n.K. 2024/1044)

upravující pouze osvědčení pro přemisťování mezi členskými státy/amending INTRA cesrtificates only

  
V případě dovozu zárodečných buněk jiných druhů zvířat je nutné žádat SVS ČR o stanovení veterinárních podmínek dovozu.
In the case of importation of germ cells of other animal species it is necessary to ask the State Veterinary Administration of the Czech Republic for establishment of import conditions.
    

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line