CS / EN

Semen, ova, embryos

Semen, ova, embryos

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark

r. 2011/630 +

r. 2015/569

II 1 A dovoz do Unie a tranzit přes Unii spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS odeslaného ze střediska pro odběr spermatu, ve kterém bylo sperma odebráno
imports into and transits through the Union of semen of domestic animals of the bovine species collected, processed and stored in accordance with Council Directive 88/407/EEC, dispatched from a semen collection centre where the semen was collected
  TZ - 2015/04 - SPSK.1A (form) (400,1 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
r. 2011/630 II 1 B dovoz a tranzit zásob spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 31. prosincem 2004 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS platnou do 1. července 2004 a dovezeného po 31. prosinci 2004 v souladu s čl. 2 odst. 2 směrnice 2003/43/ES, odeslaného z inseminační stanice, ve které bylo sperma odebráno
imports and transits of stocks of semen of domestic animals of the bovine species collected, processed and stored before 31 December 2004 in conformity with Council Directive 88/407/EEC applying until 1 July 2004, and imported after 31 December 2004 in accordance with Article 2(2) of Directive 2003/43/EC, dispatched from a semen collection centre where the semen was collected
TZ - 2011/10 - SPSK.1B (form) (683,3 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
r. 2011/630 +
r. 2014/199
II 1 C dovoz a tranzit spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice 2003/43/ES a zásob spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 31. prosincem 2004 v souladu se směrnicí 88/407/EHS platnou do 1. července 2004 a dovezeného po 31. prosinci 2004 v souladu s čl. 2 odst. 2 směrnice 2003/43/ES, odeslaného ze střediska pro skladování spermatu
imports and transits of semen of domestic animals of the bovine species collected, processed and stored in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as amended by Directive 2003/43/EC, and of stocks of semen of domestic animals of the bovine species collected, processed and stored before 31 December 2004 in conformity with Directive 88/407/EEC, applying until 1 July 2004, and imported after 31 December 2004 in accordance with Article 2(2) of Directive 2003/43/EC, dispatched from a semen storage centre
TZ - 2014/12 - SPSK.1C (form) (386,4 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403 II 39 vstup zásilek spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie
entry into the Union of consignments of semen of bovine animals collected, processed and stored inaccordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021, dispatched from the semen collection centre where the semen was collected
BOV-SEM-A-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 40 vstup zásilek zásob spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného po 31. prosinci 2004 a před 21. dubnem 2021 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 2003/43/ES, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie
entry into the Union of consignments of stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored after 31 December 2004 and before 21 April 2021, in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as amended by Council Directive 2003/43/EC, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected
BOV-SEM-B-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 41 vstup zásilek zásob spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 1. lednem 2005 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 93/60/EHS, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie
entry into the Union of consignments of stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored before 1 January 2005 in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as amended by Council Directive 93/60/EEC, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected
BOV-SEM-C-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 42 vstup zásilek oocytů a embryí skotu odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, do Unie
entry into the Union of consignments of oocytes and embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021, dispatched by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced
BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 43 vstup zásilek zásob embryí skotu získaných in vivo, odebraných, zpracovaných a skladovaných před 21. dubnem 2021 v souladu se směrnicí Rady 89/556/EHS, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr embryí, který embrya odebral, do Unie
entry into the Union of consignments of stocks of in vivo derived embryos of bovine animals collected, processed and stored before 21 April 2021 in accordance with Council Directive 89/556/EEC, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection team by which the embryos were collected
BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 44 vstup zásilek zásob embryí skotu vyprodukovaných in vitro, vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných před 21. dubnem 2021 v souladu se směrnicí Rady 89/556/EHS, jež byla počata za použití spermatu splňujícího požadavky směrnice Rady 88/407/EHS, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro produkci embryí, který embrya vyprodukoval, do Unie
entry into the Union of consignments of stocks of in vitro produced embryos of bovine animals produced, processed and stored before 21 April 2021 in accordance with Council Directive 89/556/EEC, conceived using semen complying with requirements of Council Directive 88/407/EEC, dispatched after 20 April 2021 by the embryo production team by which the embryos were produced
BOV-in-vivo-EMB-C-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 45 vstup zásilek zásob embryí skotu vyprodukovaných in vitro, vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných před 21. dubnem 2021 v souladu se směrnicí Rady 89/556/EHS, jež byla počata za použití spermatu pocházejícího ze středisek pro odběr nebo skladování spermatu schválených příslušným orgánem vyvážející země, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro produkci embryí, který embrya vyprodukoval, do Unie
entry into the Union of consignments of stocks of in vitro produced embryos of bovine animals produced, processed and stored before 21 April 2021 in accordance with Council Directive 89/556/EEC, conceived using semen coming from semen collection or storage centres approved by the competent authority of the exporting country, dispatched after 20 April 2021 by the embryo production team by which the embryos were produced
BOV-in-vivo-EMB-D-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 46 vstup zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů, do Unie:
– sperma skotu odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 2003/43/ES po 31. prosinci 2004 a před 21. dubnem 2021,
– zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 1. lednem 2005 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 93/60/EHS,
– oocyty a embrya skotu odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby embryí skotu získaných in vivo, odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021,
– zásoby embryí skotu vyprodukovaných in vitro, vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu splňujícího požadavky směrnice Rady 88/407/EHS,
– zásoby embryí skotu vyprodukovaných in vitro, vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu pocházejícího ze středisek pro odběr nebo skladování spermatu schválených příslušným orgánem vyvážející země
entry into the Union of consignments of germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product processing establishment:
– semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
– stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as amended by Council Directive 2003/43/EC, after 31 December 2004 and before 21 April 2021;
– stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored before 1 January 2005 in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as amended by Council Directive 93/60/EEC;
– oocytes and embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
– stocks of in vivo derived embryos of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC before 21 April 2021;
– stocks of in vitro produced embryos of bovine animals produced, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC before 21 April 2021 and conceived using semen complying with requirements of Council Directive 88/407/EEC;
– stocks of in vitro produced embryos of bovine animals produced, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC before 21 April 2021 and conceived using semen coming from semen collection or storage centres approved by the competent authority of the exporting country
BOV-GP-PROCESSING-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 47 vstup zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů, do Unie:
– sperma skotu odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 2003/43/ES po 31. prosinci 2004 a před 21. dubnem 2021 a
– zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného před 1. lednem 2005 v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 93/60/EHS,
– oocyty a embrya skotu odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby embryí skotu získaných in vivo, odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021,
– zásoby embryí skotu vyprodukovaných in vitro, vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu splňujícího požadavky směrnice Rady 88/407/EHS,
– zásoby embryí skotu vyprodukovaných in vitro, vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu pocházejícího ze středisek pro odběr nebo skladování spermatu schválených příslušným orgánem vyvážející země
entry into the Union of consignments of germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product storage centre:
– semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
– stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as amended by Council Directive 2003/43/EC, after 31 December 2004 and before 21 April 2021 and ;
– stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored before 1 January 2005 in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as amended by Council Directive 93/60/EEC;
– oocytes and embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
– stocks of in vivo derived embryos of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC before 21 April 2021;
– stocks of in vitro produced embryos of bovine animals produced, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC before 21 April 2021 and conceived using semen complying with requirements of Council Directive 88/407/EEC;
– stocks of in vitro produced embryos of bovine animals produced, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC before 21 April 2021 and conceived using semen coming from semen collection or storage centres approved by the competent authority of the exporting country
BOV-GP-STORAGE-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021

n. 2018/659

III 1 A dovoz zásilky spermatu koňovitých odebraného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a odesílaného ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází
Health certificate for the import of the consignment of semen of equidae collected in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and dispatched from an approved semen collection centre of origin of the semen
TZ - 2018/07 - SPER.A (349,8 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022

n. 2018/659

III 1 B dovoz zásilky zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014 a odeslaného po 31. srpnu 2010 ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází
import of the consignment of stocks of semen of equidae collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014 and dispatched after 31 August 2010 from an approved semen collection centre of origin of the semen
  TZ - 2018/07 - SPER.B (335,4 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022

n. 2018/659

III 1 C dovoz zásilky zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010 a odeslaného po 31. srpnu 2010
ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází
import of the consignment of stocks of semen of equidae collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010 and dispatched after 31 August 2010 from an approved semen collection centre of origin of the semen
  TZ - 2018/07 - SPER.C (295,9 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022

n. 2018/659

III 1 D dovoz zásilky spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a zásilky zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014 nebo před 1. zářím 2010 a odeslaného po 31. srpnu 2010 ze schváleného střediska pro skladování spermatu
import of the consignment of semen of equidae collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and of consignments of stocks of semen of animals of the equine species collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014 or before 1 September 2010 and dispatched after 31 August 2010 from an approved semen storage centre
TZ - 2018/07 - SPER.D (266,2 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022

n. 2018/659 + 2018/1301

III 2 A dovoz zásilky vajíček a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a odesílaných schváleným týmem pro odběr nebo produkci embryí, od kterého vajíčka nebo embrya pocházejí
import of the consignment of ova and embryos of equidae collected or produced in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and dispatched by an approved embryo collection or production team of origin of the ova or embryos
TZ - 2018/10 - VAEM.A (308,6 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2018/659 + 2018/1301 III 2 B dovoz zásilky zásob vajíček a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014 a odesílaných po 31. srpnu 2010 schváleným týmem pro odběr nebo produkci embryí, od kterého vajíčka nebo embrya pocházejí
import of the consignment of ova and embryos of equidae collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014 and dispatched after 31 August 2010 by an approved embryo collection or production team of torigin of the ova or embryos
TZ - 2018/10 - VAEM.B (820,6 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403 II 59 vstup zásilek spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením(EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20.dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylosperma odebráno, do Unie
entry into the Union of consignments of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021, dispatched from the semen collection centre where the semen was collected
EQUI-SEM-A-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 60 vstup zásilek zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie
entry into the Union of consignments of stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected
EQUI-SEM-B-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 61 vstup zásilek zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie
entry into the Union of consignments of stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected
EQUI-SEM-C-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 62 vstup zásilek zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie
entry into the Union of consignments of stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected
EQUI-SEM-D-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 63 vstup zásilek oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, do Unie
entry into the Union of consignments of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021, dispatched by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced
EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 64 vstup zásilek zásob oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, do Unie
entry into the Union of consignments of stocks of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced
EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 65 vstup zásilek zásob oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, do Unie
entry into the Union of consignments of stocks of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced
EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 66 vstup zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů, do Unie:
– sperma koňovitých odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021,
– zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014,
– zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010,
– oocyty a embrya koňovitých odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021,
– zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014
entry into the Union of consignments of germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product processing establishment:
– semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
– stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021;
– stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014;
– stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010;
– oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
stocks of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021;
– stocks of oocytes and embryos of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014
EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 67 zárodečné produkty uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů, do Unie:
– sperma koňovitých odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU)
2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a 
skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021,
– zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014,
– zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010,
– oocyty a embrya koňovitých odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021,
– zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014
germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product storage centre:
– semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
– stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021;
– stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014;
– stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010;
– oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
– stocks of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021;
– stocks of oocytes and embryos of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014
EQUI-GP-STORAGE-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 68 sperma, oocyty a embrya suchozemských zvířat chovaných v uzavřeném zařízení, které byly odebrány nebo vyprodukovány, zpracovány a skladovány v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692
semen, oocytes and embryos of terrestrial animals kept at confined establishment which were collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692
GP-CONFINED-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
2012/137 II 1 sperma prasat
porcine semen
TZ - 2012/03 - SPPR (form) (702,2 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403 II 54 sperma prasat odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno
semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021, dispatched from the semen collection centre where the semen was collected
POR-SEM-A-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 55 zásoby spermatu prasat odebrané, zpracované a skladované v souladu se směrnicí 90/429/EHS před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno
stocks of semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 90/429/EEC before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collected
POR-SEM-B-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 56 oocyty a embrya prasat odebraná nebo vyprodukovaná, zpracovaná a skladovaná v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval
oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021,  dispatched by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced
POR-OOCYTES-EMB-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 57 zárodečné produkty uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů, do Unie:
– sperma prasat odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v 
souladu se směrnicí Rady 90/429/EHS před 21. dubnem 2021,
– oocyty a embrya prasat odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021
germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product processing establishment:
– semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
– stocks of semen of porcine animals collected, processed and stored in
accordance with Council Directive 90/429/EEC before 21 April 2021;
– oocytes and embryos of porcine animals collected or produced,
processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429
and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021
POR-GP-PROCESSING-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 58 zárodečné produkty uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů, do Unie:
– sperma prasat odebrané, zpracované a skladované v souladu s 
nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU)
2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 90/429/EHS před 21. dubnem 2021,
– oocyty a embrya prasat odebrané nebo vyprodukované, zpracované a 
skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021
germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product storage centre:
– semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
– stocks of semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 90/429/EEC before 21 April 2021;
– oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021
POR-GP-STORAGE-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
2005/290 I sperma skotu – dovoz z KANADY
semen of domestic animals of the bovine species – import from Canada
TZ - 2005/04 - SPSK.Canada (121,9 KB)
Kanada / Canada
2006/168 +
r. 2013/309
II embrya skotu získaná in vivo, která byla odebrána v souladu se směrnicí Rady 89/556/EHS
in vivo derived embryos of domestic animals of the bovine species collected in accordance with Council Directive 89/556/EEC
TZ - 2013/07 - EBSK.II (form) (683,0 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
r. 2006/168 +
r. 2013/309
III embrya skotu vyprodukovaná in vitro, která byla počata za použití spermatu splňujícího požadavky směrnice Rady 88/407/EHS
in vitro produced embryos of domestic animals of the bovine species conceived using semen complying with Council Directive 88/407/EEC
TZ - 2013/07 - EBSK.III (form) (690,5 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
r. 2006/168 +
r. 2013/309
IV embrya skotu vyprodukovaná in vitro, která byla počata za použití spermatu pocházejícího z inseminačních stanic nebo středisek pro skladování spermatu schválených příslušným orgánem vyvážející země
in vitro-produced embryos of domestic animals of the bovine species conceived using semen coming from semen collection or storage centres approved by the competent authority of the exporting country
TZ - 2013/07 - EBSK.IV (form) (698,6 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
2006/168 V embrya skotu pro dovoz odebraná nebo vyprodukovaná před 1. lednem 2006
embryos of domestic animals of the bovine species for imports collected or produced before 1 January 2006
TZ - 2006/02 - EBSK.V (179,6 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
2007/240
2006/168
I
V
embrya skotu pro dovoz odebraná nebo vyprodukovaná před 1. lednem 2006
embryos of domestic animals of the bovine species for imports collected or produced before 1 January 2006
TZ - 2007/06 - EBSK.V (form) (626,4 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022

r. 2010/472 +
r. 2016/2002

II 2 A sperma ovcí a koz odeslané ze schváleného střediska pro odběr spermatu, ze kterého sperma pochází
ovine and caprine semen dispatched from an approved semen collection centre of origin of the semen
TZ - 2017/02 - SPOK.A (413,9 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022

p.n.K. 2021/403

II 48 sperma ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno
semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021, dispatched from the semen collection centre where the semen was collected
OV/CAP-SEM-A-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021

r. 2010/472 + n. 2016/1396

II 2 B sperma ovcí a koz odeslané ze schváleného střediska pro skladování spermatu
ovine and caprine semen dispatched from an approved semen storage centre
TZ - 2016/09 - SPOK.B (form) (815,0 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022

p.n.K. 2021/403

II 49 zásob spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno
stocks of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where
the semen was collected
OV/CAP-SEM-B-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021

r. 2010/472 + r. 2014/802
+ n. 2016/1396

IV 2 vajíčka a embrya ovcí a koz
ovine and caprine ova/embryos
TZ - 2016/09 - VEOK (form) (427,2 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022

p.n.K. 2021/403

II 50

oocyty a embrya ovcí a koz odebraná nebo vyprodukovaná, zpracovaná a skladovaná v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval
oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021, dispatched by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021

p.n.K. 2021/403

II 51 oocyty a embrya ovcí a koz odebraná nebo vyprodukovaná, zpracovaná a skladovaná v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval
oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced
OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021

p.n.K. 2021/403

II 52

zárodečné produkty uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů, do Unie:
– sperma ovcí a koz odebrané, zpracované a skladované v souladu s 
nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU)
2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného
v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 21. dubnem 2021,
– oocyty a embrya ovcí a koz odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 21. dubnem 2021
germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product processing establishment:
– semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
– stocks of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 92/65/EEC before 21
April 2021;
– oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April
2021
– stocks of oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Council Directive 92/65/EEC before 21 April 2021

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021

p.n.K. 2021/403

II 53

zárodečné produkty uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů, do Unie:
– sperma ovcí a koz odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 21. dubnem 2021,
– oocyty a embrya ovcí a koz odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,
– zásoby oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 21. dubnem 2021
germinal products listed below, dispatched after 20 April 2021 from the germinal product storage centre:
– semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;
– stocks of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 92/65/EEC before 21 April 2021;
– oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021
– stocks of oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Council Directive 92/65/EEC before 21 April 2021

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021

 *)

  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/659 ze dne 12. dubna 2018 o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/659 of 12 April 2018 on the conditions for the entry into the Union of live equidae and of semen, ova and embryos of equidae
 ZDE / HERE  

  
V případě dovozu zárodečných buněk jiných druhů zvířat je nutné žádat SVS ČR o stanovení veterinárních podmínek dovozu.
In the case of importation of germ cells of other animal species it is necessary to ask the State Veterinary Administration of the Czech Republic for establishment of import conditions.
    

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line