CS / EN

Fishery and aquaculture products (human consumption)

Produkty rybolovu a akvakultury, resp. živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži

Fishery and aquaculture products

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Osvědčení můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.
For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark

p.n. K. 2019/628

+ oprava L 325/287

III produkty rybolovu určené k lidské spotřebě
fishery products intended for human consumption
TZ - 2019/12 - PRYLS (843,5 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7
III 1 FISH-CRUST-HC

živé ryby, živí korýši a produkty živočišného původu z těchto živočichů, které jsou určené k lidské spotřebě
live fish, live crustaceans and products of animal origin from those animals intended for human consumption

FISH-CRUST-HC Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021

p.n. K. 2019/628

+ oprava L 325/287

III živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži určení k lidské spotřebě
live bivalve molluscs echinoderms, tunicates and marine gastropods intended for human consumption
TZ - 2019/12 - MLZ (787,1 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7
III 1 MOL-HC

živí mlži, ostnokožci, pláštěnci, mořští plži a produkty živočišného původu z těchto živočichů určené k lidské spotřebě
live bivalve molluscs echinoderms, tunicates and marine gastropods and products of animal origin from these animals intended for human consumption

MOL-HC Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
p.n. K. 2019/628 III dodatečný vzor pro zpracované mlže patřící k druhu Acanthocardia tuberculatum
additional health attestation for processed bivalve molluscs belonging to the species Acanthocardia tuberculatum
TZ - 2019/12 - MLZ.AT (707,8 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7
III 1 MOL-AT zpracovaní mlži patřící k druhu Acanthocardia tuberculatum určení k lidské spotřebě
processed bivalve molluscs intended for human consumption belonging to the species Acanthocardia tuberculatum

MOL-AT

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
prov.n. K. 2019/628 III doklad, který má podepisovat kapitán a který doprovází zásilky mrazených produktů rybolovu, pokud jsou do EU dováženy přímo z mrazírenského plavidla
document, to be signed by the captain, accompanying imports when frozen fishery products are imported directly into the European Union from a freezer vessel
TZ - 2019/12 - PRYKAP (745,0 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7
III 1 FISH/MOL-CAP

Produkty rybolovu nebo produkty rybolovu získané z mlžů, které jsou určeny k lidské spotřebě a vstupují do Unie přímo z chladírenského, mrazírenského nebo zpracovatelského plavidla plujícího pod vlajkou třetí země, jak stanoví čl. 11 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625
Fishery products or fishery products derived from bivalve molluscs intended for human consumption entering the Union directly from a reefer, freezeror factory vessel flying the fleg of a third country as provided for in article 11(3) of delegated regulation (EU) 2019/625

FISH/MOL-CAP

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
p.n. K. 2019/628 III produkty rybolovu určené k lidské spotřebě, které ulovila plavidla plující pod vlajkou členského státu a které byly přepraveny, a případně též uskladněny, ve třetích zemích
fishery products intended for human consumption caught by vessels flying the flag of a Member State and transferred in third countries with or without storage
TZ - 2019/12 - PRYLS.PL (755,5 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022

n. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7

III 1 EU-FISH produkty rybolovu určené k lidské spotřebě ulovených plavidly plující pod vlajkou některého členského státu a přepravovaných ve třetích zemích, případně též s uskladněním
fishery products intended for human consumption caught by vessels flying the flag of a Member State and transferred in third countries with or without storage
TZ - 2021/01 - EU-FISH (1,5 MB)
Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
2006/199/ES I produkty rybolovu z USA
fishery products from United States
TZ - 2006/02 - PR.USA (132,2 KB)
 
p.n. K. 2020/1641 I

živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži určení k lidské spotřebě z USA
live bivalve molluscs echinoderms, tunicates and marine gastropods intended for human consumption from USA

TZ - 2020/11 - MLZ.USA (692,1 KB)

Platné od 26.11.2020
Valid from 26.11.2020

Odkazy:

Předpis ES
Regulation EC

Poznámka
Remarks

p.n.K. 2020/2235
Konsol. znění 18.9.2021
Consol. text 18.9.2021
+ p.n.K. 2022/7

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235 of 16 December 2020 laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates, model official certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements within the Union of consignments of certain categories of animals and goods, official certification regarding such certificates and repealing Regulation (EC) No 599/2004, Implementing Regulations (EU) No 636/2014 and (EU) 2019/628, Directive 98/68/EC and Decisions 2000/572/EC, 2003/779/EC and 2007/240/EC

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line