CS / EN

Fishery and aquaculture products (human consumption)

Fishery and aquaculture products

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“/For certificate click on „Code“.

Předpis ES
EC Rule
Příloha
Annex
Komodita
Commodity
Kód
Code
Poznámka
Remark

n. 2020/2235

 

 

 

 

 

 

 

 

p.n.K. 2024/399

III 28 FISH-CRUST-HC

živé ryby, živí korýši a produkty živočišného původu z těchto živočichů, které jsou určené k lidské spotřebě
live fish, live crustaceans and products of animal origin from those animals intended for human consumption

FISH-CRUST-HC

Přechodné období podle p.n.K. 2024/1333 do 15.9.2024
(viz odkazy níže)
Transitional period set by CIR 2024/1333 until 15.9.2024
(see references below)

 

Použije se od 3.9.2024
(viz odkazy níže)
Apply from 3.9.2024
(see references below)

n. 2020/2235

III 31 MOL-HC

živí mlži, ostnokožci, pláštěnci, mořští plži a produkty živočišného původu z těchto živočichů určené k lidské spotřebě
live bivalve molluscs echinoderms, tunicates and marine gastropods and products of animal origin from these animals intended for human consumption

MOL-HC Aktuální konsol. znění
Current consol. text
n. 2020/2235 III 32 MOL-AT zpracovaní mlži patřící k druhu Acanthocardia tuberculatum určení k lidské spotřebě
processed bivalve molluscs intended for human consumption belonging to the species Acanthocardia tuberculatum

MOL-AT

Aktuální konsol. znění
Current consol. text

n. 2020/2235

III 30 FISH/MOL-CAP

Produkty rybolovu nebo produkty rybolovu získané z mlžů, které jsou určeny k lidské spotřebě a vstupují do Unie přímo z chladírenského, mrazírenského nebo zpracovatelského plavidla plujícího pod vlajkou třetí země, jak stanoví čl. 11 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625
Fishery products or fishery products derived from bivalve molluscs intended for human consumption entering the Union directly from a reefer, freezeror factory vessel flying the fleg of a third country as provided for in article 11(3) of delegated regulation (EU) 2019/625

FISH/MOL-CAP

Aktuální konsol. znění
Current consol. text

n. 2020/2235

III 29 EU-FISH produkty rybolovu určené k lidské spotřebě ulovených plavidly plující pod vlajkou některého členského státu a přepravovaných ve třetích zemích, případně též s uskladněním
fishery products intended for human consumption caught by vessels flying the flag of a Member State and transferred in third countries with or without storage
EU-FISH

Přechodné období podle p.n.K. 2024/1333 do 15.9.2024
(viz odkazy níže)
Transitional period set by CIR 2024/1333 until 15.9.2024
(see references below)

2006/199/ES I produkty rybolovu z USA
fishery products from United States
TZ - 2006/02 - PR.USA (132,2 KB)
 
p.n. K. 2020/1641
Konsol. znění 27.02.2022
Consol. text 27.02.2022
I

živí mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži určení k lidské spotřebě z USA
live bivalve molluscs echinoderms, tunicates and marine gastropods intended for human consumption from USA

Příloha p.n.K. 2020/1641

Annex CIR 2020/1641

Platné od 26.11.2020
Valid from 26.11.2020

Odkazy:
References:

Předpis ES
Regulation EC

Poznámka
Remarks

p.n.K. 2020/2235
Konsol. znění 22.5.2024
Consol. text 22.5.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

+ p.n.K. 2024/399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ p.n.K. 2024/1333

(zapracováno v konsol. znění/entered into consol. text)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ p.n.K. 2024/1874

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES
laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates, model official certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements within the Union of consignments of certain categories of animals and goods, official certification regarding such certificates and repealing Regulation (EC) No 599/2004, Implementing Regulations (EU) No 636/2014 and (EU) 2019/628, Directive 98/68/EC and Decisions 2000/572/EC, 2003/779/EC and 2007/240/EC

 

 

kterým se mění příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 a příloha II prováděcího nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová osvědčení pro vstup zásilek určitých produktů živočišného původu a určitých kategorií zvířat do Unie.
Vzory veterinárních osvědčení, konkrétně kapitoly 1 (vzor „BOV“), 2 (vzor „OVI“), 3 (vzor „POR“), 4 (vzor „EQU“), 5 (vzor „RUF“), 7 (vzor „SUF“), 10 (vzor „RUMMSM“), 11 (vzor „SUIMSM“), 12 (vzor „NZTRANSITSG“), 13 (vzor „POU“), 15 (vzor „RAT“), 19 (vzor „E“), 20 (vzor „EP“), 23 (vzor „RM“), 24 (vzor „MPPREP“), 25 (vzor „MPNT“), 26 (vzor „MPST“), 27 (vzor „CAS“), 28 (vzor „FISHCRUSTHC“), 33 (vzor „MILKRM“), 34 (vzor „MILKRMP/NT“), 35 (vzor „DAIRYPRODUCTSPT“), 36 (vzor „DAIRYPRODUCTSST“), 37 (vzor „COLOSTRUM“), 38 (vzor „COLOSTRUMBP“), 45 (vzor „HON“) a 49 (vzor „PAO“) přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 se mění tak, aby odrážela ustanovení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, pokud jde o uplatňování zákazu používání určitých antimikrobních léčivých přípravků u zvířat nebo produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie. Během přechodného období do dne 3. prosince 2024 se pro vstup do Unie i nadále povoluje použití osvědčení vydaných v souladu se vzory stanovenými ve výše zmíněných kapitolách přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 ve znění platném před změnami provedenými v uvedeném prováděcím nařízení tímto nařízením, pokud byla uvedená osvědčení vydána nejpozději dne 3. září 2024.

POZOR: Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 stanoví, že podmínky pro vstup zásilek zvířat nebo produktů živočišného původu, které spadají do jeho oblasti působnosti, do Unie se použijí 24 měsíců ode dne použitelnosti prováděcího nařízení, které do příslušných veterinárních osvědčení a veterinárních/úředních osvědčení začleňuje zákaz používání určitých antimikrobních léčivých přípravků u zvířat nebo produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie. Toto nařízení by se mělo použít 6 měsíců po vstupu v platnost. Z toho vyplývá, že zásilky určitých produktů živočišného původu a určitých kategorií zvířat vstupující do Unie ze třetích zemí musí být doprovázeny osvědčeními v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení ode dne 3. září 2026.

 

amending Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235 and Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards model certificates for the entry into the Union of consignments of certain products of animal origin and certain categories of animals.
Model veterinary certificates, specifically, Chapters 1 (model ‘BOV’), 2 (model ‘OVI’), 3 (model ‘POR’), 4 (model ‘EQU’), 5 (model ‘RUF’), 7 (model ‘SUF’), 10 (model ‘RUMMSM’), 11 (model ‘SUIMSM’), 12 (model ‘NZTRANSITSG’), 13 (model ‘POU’), 15 (model ‘RAT’), 19 (model ‘E’), 20 (model ‘EP’), 23 (model ‘RM’), 24 (model ‘MPPREP’), 25 (model ‘MPNT’), 26 (model ‘MPST’), 27 (model ‘CAS’), 28 (model ‘FISHCRUSTHC’), 33 (model ‘MILKRM’), 34 (model ‘MILKRMP/NT’), 35 (model ‘DAIRYPRODUCTSPT’), 36 (model ‘DAIRY-PRODUCTSST’), 37 (model ‘COLOSTRUM’), 38 (model ‘COLOSTRUMBP’), 45 (model ‘HON’) and 49 (model ‘PAO’) of Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235 should be amended to reflect the provisions laid down in Delegated Regulation (EU) 2023/905 as regards the application of the prohibition of use of certain antimicrobial medicinal products in animals or products of animal origin exported from third countries to the Union. For a transitional period until 3 December 2024, as regards consignments of certain products of animal origin for human consumption, the use of certificates issued in accordance with the models set out in the aforementioned chapters of Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235, as applicable before the amendments made to that Implementing Regulation by this Regulation, shall continue to be authorised for the entry into the Union provided that those certificates were issued no later than 3 September 2024.

ATTENTION: Delegated Regulation (EU) 2023/905 provides that the conditions for entry into the Union of consignments of animals or products of animal origin within its scope are to apply 24 months after the date of application of the Implementing Regulation that incorporates in the relevant animal health certificates and animal health/official certificates the prohibition of use of certain antimicrobial medicinal products in animals or products of animal origin exported from third countries to the Union. This Regulation should apply 6 months after its entry into force. It follows that consignments of certain products of animal origin and certain categories of animals entering the Union from third countries are to be accompanied by certificates in accordance with the requirements set out in this Regulation as from 3 September 2026.

 

kterým se mění a opravuje příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235, pokud jde o vzorová osvědčení pro vstup živých ryb, živých korýšů a produktů živočišného původu z těchto živočichů a některých produktů rybolovu určených k lidské spotřebě do Unie (vzory FISH-CRUST-HC a EU-FISH). Během přechodného období je až do 15. září 2024 i nadále povolen vstup do Unie pro zásilky živých ryb, živých korýšů a produktů živočišného původu z uvedených živočichů a některých produktů rybolovu opatřených příslušným veterinárním/úředním osvědčením nebo úředním osvědčením vydaným v souladu se vzory stanovenými v příloze III kapitolách 28 a 29 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 ve znění platném před provedením změn uvedeného prováděcího nařízení prováděcím nařízením (EU) 2023/2744, pokud bylo dané osvědčení vydáno nejpozději dne 15. června 2024.

amending and correcting Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235 as regards model certificates for the entry into the Union of live fish, live crustaceans and products of animal origin from those animals and certain fishery products, intended for human consumption (models FISH-CRUST-HC and EU-FISH). For a transitional period until 15 September 2024, consignments of live fish, live crustaceans and products of animal origin from those animals and certain fishery products accompanied by the appropriate animal health/official certificate or official certificate issued in accordance with the models set out in Chapters 28 and 29 of Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235, as applicable before the amendments made to that Implementing Regulation by Implementing Regulation (EU) 2023/2744, continue to be authorised for the entry into the Union provided that the certificate was issued no later than 15 June 2024.

 

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/2235, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení (změna osvědčení GEL, HRP, COMPTRANSIT-COMP).
Během přechodného období do dne 29. dubna 2025 se nadále povolí vstup zásilek některých směsných produktů určených k lidské spotřebě uvedených v článku 28 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235, k nimž je přiloženo příslušné veterinární/úřední osvědčení vydané v souladu se vzorem stanoveným v příloze III kapitole 50 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 ve znění platném před změnami provedenými v uvedeném prováděcím nařízení tímto nařízením, pokud dané osvědčení nebylo vydáno později než dne 29. ledna 2025.

amending Implementing Regulation (EU) 2020/2235 laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates, model official certificates and model animal health/official certificates for the entry into the Union and movements within the Union of consignments of certain categories of animals and goods, and official certification regarding such certificates (amending models GEL, HRP, COMP and TRANSIT-COMP).
For a transitional period until 29 April 2025, consignments of certain composite products intended for human consumption referred to in Article 28 of Implementing Regulation (EU) 2020/2235, accompanied by the appropriate animal health/official certificate issued in accordance with the model set out in Chapter 50 of Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235, as applicable before the amendments made to that Implementing Regulation by this Regulation, shall continue to be authorised for the entry into the Union provided that the certificate was issued no later than 29 January 2025.

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line