CS / EN

Eggs and egg products (human consumption)

Eggs and egg products

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Osvědčení můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.
For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Přepis ES

EU Rule

Příloha

Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka

Remark

p.n.K. 2020/2235

III 19 E

vejce určená k lidské spotřebě
eggs intended for human consumption

E Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021

p.n.K. 2020/2235

III 20 EP vaječné výrobky určené k lidské spotřebě
egg products intended for human consuption

EP

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021

Odkazy:
References:

Předpis ES
Regulation EC

Poznámka
Remarks

p.n.K. 2020/2235
Konsol. znění 09.01.2023
Consol. text 09.01.2023

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES
laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates, model official certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements within the Union of consignments of certain categories of animals and goods, official certification regarding such certificates and repealing Regulation (EC) No 599/2004, Implementing Regulations (EU) No 636/2014 and (EU) 2019/628, Directive 98/68/EC and Decisions 2000/572/EC, 2003/779/EC and 2007/240/EC

 

Během přechodného období do 15. dubna 2023 je nadále povolen vstup do Unie a tranzit přes Unii pro zásilky určitých směsných produktů, k nimž jsou přiložena příslušná osvědčení vydaná v souladu se vzory stanovenými v kapitolách 50 a 52 přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 ve znění platném před změnami provedenými tímto nařízením, pokud dané osvědčení bylo vydáno nejpozději dne 15. ledna 2023 (jedná se o vzory osvědčení COMP a TRANSIT-COMP).
For a transitional period until 15 April 2023, consignments of certain composite products, accompanied by the appropriate certificates, issued in accordance with the models set out in Chapters 50 and 52 of Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235, as applicable before the amendments made to that Implementing Regulation by this Regulation, shall continue to be authorised for entry into and transit through the Union provided that the certificate was issued no later than 15 January 2023 (COMP and TRANSIT-COMP model certificates).

 

Během přechodného období do dne 15. července 2023 se nadále povolí vstup do Unie pro zásilky určitých produktů rybolovu a vysoce rafinovaných produktů živočišného původu, k nimž jsou přiložena vzorová veterinární/úřední osvědčení nebo úřední osvědčení vydaná v souladu se vzory stanovenými v příloze III kapitolách 30, 31 a 46 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 ve znění platném před změnami provedenými tímto prováděcím nařízením, pokud dané osvědčení bylo vydáno nejpozději dne 15. dubna 2023 (jedná se o vzory osvědčení FISH/MOL-CAP, MOL-HC a HRP).
For a transitional period until 15 July 2023, consignments of certain fishery products and highly refined products of animal origin accompanied by the relevant model animal health/official certificates or official certificates issued in accordance with the models set out in Chapters 30, 31 and 46 of Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235 as applicable before the amendments made to that Implementing Regulation by this Implementing Regulation, shall continue to be authorised for the entry into the Union, provided that such certificate was issued no later than 15 April 2023 (FISH/MOL-CAPMOL-HC and HRP model certificates).

 

Během přechodného období do dne 15. července 2023 se nadále povolí vstup do Unie pro zásilky trvanlivých směsných produktů, k nimž je přiloženo soukromé potvrzení vydané v souladu se vzorem stanoveným v příloze V prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 ve znění platném před změnami provedenými tímto prováděcím nařízením, pokud dané potvrzení bylo vydáno nejpozději dne 15. dubna 2023 (jedná se o vzor soukromého potvrzení provozovatele, který do Unie dováží trvanlivé směsné produkty).
For a transitional period until 15 July 2023, consignments of shelf-stable composite products accompanied by the private attestation issued in accordance with the model set out in Annex V to Implementing Regulation (EU) 2020/2235 as applicable before the amendments made to that Implementing Regulation by this Implementing Regulation, shall continue to be authorised for the entry into the Union, provided that such attestation was issued no later than 15 April 2023 (private attestation by the operator entering shelf-stable composite products into the Union model certificates).

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line