CS / EN

Other animal products for human consumption

Other animal products for human consumption – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Článek
Article
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

p.n.K. (EU) 2021/405

+ p.n.K. (EU) 2021/606
+ p.n.K. (EU) 2021/1327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 střívka
casings
příloha XIII p.n.K. (EU) 2021/404 a r.K. 2011/163/EU (obojí v platném znění)
Annex XIII of Com.impl.reg.(EU) 2021/404 and Com.dec. 2011/163/EU (both as amended)
17 žabí stehýnka a hlemýždi
frogs’ legs and snails
příloha XI p.n.K. (EU) 2021/405
Annex XI of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
18 želatina a kolagen získaný ze skotu, ovcí, koz, prasat a lichokopytníků
gelatine and collagen, derived from bovine, ovine, caprine, porcine and soliped animals
příloha XII p.n.K. (EU) 2021/405
Annex XII of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
želatina a kolagen získaný z drůbeže
gelatine and collagen, derived from poultry
příloha XIII p.n.K. (EU) 2021/405
Annex XIII of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
želatina a kolagen získaný z produktů rybolovu
gelatine and collagen, derived from fishery products
příloha IX p.n.K. (EU) 2021/405
Annex IX of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
želatina a kolagen získaný ze zajícovitých
gelatine and collagen, derived from leporidae
příloha V p.n.K. (EU) 2021/405
Annex V of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
želatina a kolagen získaný z volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití
gelatine and collagen, derived from wild land mammals other than ungulates and leporidae
příloha VI p.n.K. (EU) 2021/405
Annex VI of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
19 suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu získané ze skotu, ovcí, koz a prasat
raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from bovine, ovine, caprine and porcine animals
třetí země nebo regiony třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa příslušných kopytníků do EU v souladu s přílohou XIII p.n.K. (EU) 2021/404 (v platném znění)
third countries or regions of third countries from which consignments of fresh meat of the ungulates concerned are allowed to enter the EU in accordance with Annex XIII of Com.impl.reg.(EU) 2021/404 (as amended)
suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu získané z lichokopytníků
raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from solipeds
příloha I nebo příloha II p.n.K. (EU) 2021/405
Annex I or Annex II of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu získané z drůbeže
raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from poultry
třetí země nebo regiony třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa příslušných druhů do EU v souladu s přílohou XIV p.n.K. (EU) 2021/404 (v platném znění)
third countries or regions of third countries from which consignments of fresh meat of of the relevant species are allowed to enter the EU in accordance with Annex XIV of Com.impl.reg.(EU) 2021/404 (as amended)
suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu získané z produktů rybolovu
raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from fishery products
příloha IX p.n.K. (EU) 2021/405
Annex IX of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu získané ze zajícovitých
raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from leporidae
příloha V p.n.K. (EU) 2021/405
Annex V of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu získané z volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití
raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from wild land mammals other than ungulates and leporidae
příloha VI p.n.K. (EU) 2021/405
Annex VI of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
20 ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu získané ze skotu, ovcí, koz, prasat a lichokopytníků
treated raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from bovine, ovine, caprine, porcine and soliped animals
příloha XII p.n.K. (EU) 2021/405
Annex XII of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu získané z drůbeže
treated raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from poultry
příloha XIII p.n.K. (EU) 2021/405
Annex XIII of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu získané z produktů rybolovu
treated raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from fishery products
příloha IX p.n.K. (EU) 2021/405
Annex IX of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu získané ze zajícovitých
treated raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from leporidae
příloha V p.n.K. (EU) 2021/405
Annex V of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu získané z volně žijícíchsuchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití
treated raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from wild land mammals other than ungulates and leporidae
příloha VI p.n.K. (EU) 2021/405
Annex VI of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu uvedené v příloze III oddíle XIV kapitole I bodě 4 písm. b) podbodě iii) nařízení (ES) č. 853/2004
treated raw materials for the production of gelatine and collagen, referred to in point 4(b)(iii) of Chapter I of Section XIV of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004
třetí země nebo regiony třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek surovin získaných z uvedených komodit do Unie v souladu článkem 19 p.n.K. (EU) 2021/405
third countries or regions of third countries from which consignments of raw materials obtained from those commodities are allowed to enter the Union in accordance with Article 19 of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
21 med a jiné včelařské produkty
honey and other apiculture products
r.K. 2011/163/EU (v platném znění)
Com.dec. 2011/163/EU (as amended)
22 určité vysoce rafinované produkty z kopytníků
highly refined products derived from ungulates
příloha XII p.n.K. (EU) 2021/405
Annex XII of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
určité vysoce rafinované produkty z produktů rybolovu
highly refined products derived from fishery products
příloha IX p.n.K. (EU) 2021/405
Annex IX of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
určité vysoce rafinované produkty z drůbeže
highly refined products derived from poultry
příloha XIII p.n.K. (EU) 2021/405
Annex XIII of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
23 maso plazů
reptile meat
příloha XIV p.n.K. (EU) 2021/405
Annex XIV of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
24 hmyz určený k lidské spotřebě
insects intended for human consumption
příloha XV p.n.K. (EU) 2021/405
Annex XV of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
25 jiné produkty živočišného původu  
a) pokud byly získány z domácích kopytníků jiných než domácích lichokopytníků
a) if derived from domestic ungulates other than domestic solipeds
třetí země nebo regiony třetích zemí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa domácích kopytníků do EU v souladu s přílohou XIII p.n.K. (EU) 2021/404 a které jsou v příslušných případech uvedeny na seznamu v r.K. 2011/163/EU (obojí v platném znění)
third countries or regions of third countries from which fresh meat of domestic ungulates is authorized to enter the EU in accordance with Annex XIII of  Com.impl.reg.(EU) 2021/404 and which are listed in Com.dec. 2011/163/EU (both as amended)
b) pokud byly získány z domácích lichokopytníků
b) if derived from domestic solipeds
třetí země uvedené na seznamu v příloze I p.n.K. (EU) 2021/405
third countries listed in Annex I of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
c) pokud byly získány z drůbeže
c) if derived from poultry
třetí země nebo regiony třetích zemí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa drůbeže do EU v souladu s přílohou XIV p.n.K. (EU) 2021/404 a které jsou v příslušných případech uvedeny v r.K. 2011/163/EU (obojí v platném znění)
third countries or regions of third countries from which the entry of fresh poultry meat into the EU is authorized in accordance with Annex XIV of Com.impl.reg.(EU) 2021/404 and which are listed in Com.dec. 2011/163/EU (both as amended)
d) pokud byly získány z produktů rybolovu
d) if derived from fishery products
příloha IX p.n.K. (EU) 2021/405
Annex IX of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
e) pokud byly získány ze zajícovitých
e) if derived from leporidae
příloha V p.n.K. (EU) 2021/405
Annex V of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
f) pokud byly získány z volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití
f) if derived from wild land mammals other than ungulates and leporidae
příloha VI p.n.K. (EU) 2021/405
Annex VI of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
g) pokud byly získány z více než jednoho druhu
g) if derived from more than one species
třetí země nebo regiony třetích zemí uvedené na seznamu pro každý druh, z nějž byly tyto produkty získány, v souladu s písmeny a) až e)
third countries or regions of third countries listed for each species from which these products were obtained, in accordance with points (a) to (e)
Odkazy:

 

Předpis ES
Regulation EC

 

Poznámka
Remarks

p.n.K. (EU) 2021/404

+ p.n.K. (EU) 2021/634

+ p.n.K. (EU) 2021/1178

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/634 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o přechodná ustanovení, položky Spojeného království a jeho závislých území Guernsey, Ostrov Man a Jersey a seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup mléčných výrobků, u nichž se vyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik proti slintavce a kulhavce, do Unie.
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/634 of 15 April 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards transitional arrangements, the entries of the United Kingdom and the Crown Dependencies of Guernsey, the Isle of Man and Jersey and the list of third countries authorised for the entry into the Union of dairy products required to undergo a specific risk-mitigating treatment against foot and mouth disease.

r.K. 2011/163/EU
konsol. znění 1.1.2021
Consol. text 1.1.2021

+ p.r.K. (EU) 2021/653

+ p.r.K. (EU) 2021/800

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close