CS / EN

Other animal products for human consumption

Other animal products for human consumption – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Článek
Article
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

p.n.K. (EU) 2021/405
Konsol. znění 11.02.2024
Consol. text 11.02.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 střívka
casings

příloha XIII p.n.K. (EU) 2021/404 v platném znění
+ příloha – I p.n.K. (EU) 2021/405 v platném znění.

Annex XIII of Com.impl.reg.(EU) 2021/404 as amended
+ Annex – I of Com.impl.reg.(EU) 2021/405 as amended.

17 žabí stehýnka a hlemýždi
frogs’ legs and snails
příloha XI p.n.K. (EU) 2021/405
Annex XI of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
18 želatina a kolagen získaný ze skotu, ovcí, koz, prasat a lichokopytníků
gelatine and collagen, derived from bovine, ovine, caprine, porcine and soliped animals
příloha XII p.n.K. (EU) 2021/405
Annex XII of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
želatina a kolagen získaný z drůbeže
gelatine and collagen, derived from poultry
příloha XIII p.n.K. (EU) 2021/405
Annex XIII of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
želatina a kolagen získaný z produktů rybolovu
gelatine and collagen, derived from fishery products
příloha IX p.n.K. (EU) 2021/405
Annex IX of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
želatina a kolagen získaný ze zajícovitých
gelatine and collagen, derived from leporidae
příloha V p.n.K. (EU) 2021/405
Annex V of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
želatina a kolagen získaný z volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití
gelatine and collagen, derived from wild land mammals other than ungulates and leporidae
příloha VI p.n.K. (EU) 2021/405
Annex VI of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
19 suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu získané ze skotu, ovcí, koz a prasat
raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from bovine, ovine, caprine and porcine animals
třetí země nebo regiony třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek čerstvého masa příslušných kopytníků do EU v souladu s přílohou XIII p.n.K. (EU) 2021/404 (v platném znění)
third countries or regions of third countries from which consignments of fresh meat of the ungulates concerned are allowed to enter the EU in accordance with Annex XIII of Com.impl.reg.(EU) 2021/404 (as amended)
suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu získané z lichokopytníků
raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from solipeds
příloha I nebo příloha II p.n.K. (EU) 2021/405
Annex I or Annex II of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu získané z drůbeže
raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from poultry
příloha XIV p.n.K. (EU) 2021/404 (v platném znění)
Annex XIV of Com.impl.reg.(EU) 2021/404 (as amended)
suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu získané z produktů rybolovu
raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from fishery products
příloha IX p.n.K. (EU) 2021/405
Annex IX of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu získané ze zajícovitých
raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from leporidae
příloha V p.n.K. (EU) 2021/405
Annex V of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu získané z volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití
raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from wild land mammals other than ungulates and leporidae
příloha VI p.n.K. (EU) 2021/405
Annex VI of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
20 ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu získané ze skotu, ovcí, koz, prasat a lichokopytníků
treated raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from bovine, ovine, caprine, porcine and soliped animals
příloha XII p.n.K. (EU) 2021/405
Annex XII of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu získané z drůbeže
treated raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from poultry
příloha XIII p.n.K. (EU) 2021/405
Annex XIII of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu získané z produktů rybolovu
treated raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from fishery products
příloha IX p.n.K. (EU) 2021/405
Annex IX of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu získané ze zajícovitých
treated raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from leporidae
příloha V p.n.K. (EU) 2021/405
Annex V of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu získané z volně žijícíchsuchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití
treated raw materials for the production of gelatine and collagen, derived from wild land mammals other than ungulates and leporidae
příloha VI p.n.K. (EU) 2021/405
Annex VI of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
ošetřené suroviny pro výrobu želatiny a kolagenu uvedené v příloze III oddíle XIV kapitole I bodě 4 písm. b) podbodě iii) nařízení (ES) č. 853/2004
treated raw materials for the production of gelatine and collagen, referred to in point 4(b)(iii) of Chapter I of Section XIV of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004
třetí země nebo regiony třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek surovin získaných z uvedených komodit do Unie v souladu článkem 19 p.n.K. (EU) 2021/405
third countries or regions of third countries from which consignments of raw materials obtained from those commodities are allowed to enter the Union in accordance with Article 19 of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
21 med a jiné včelařské produkty
honey and other apiculture products
příloha -I p.n.K. (EU) 2021/405 v platném znění
Annex -I of Com.impl.reg.(EU) 2021/405 as amended
22 určité vysoce rafinované produkty z kopytníků
highly refined products derived from ungulates
příloha XII p.n.K. (EU) 2021/405
Annex XII of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
určité vysoce rafinované produkty z produktů rybolovu
highly refined products derived from fishery products
příloha IX p.n.K. (EU) 2021/405
Annex IX of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
určité vysoce rafinované produkty z drůbeže
highly refined products derived from poultry
příloha XIII p.n.K. (EU) 2021/405
Annex XIII of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
23 maso plazů
reptile meat
příloha XIV p.n.K. (EU) 2021/405
Annex XIV of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
24 hmyz určený k lidské spotřebě
insects intended for human consumption

příloha XV p.n.K. (EU) 2021/405
Annex XV of Com.impl.reg.(EU) 2021/405

Poznámka:
Ochrana průmyslového vlastnictví, viz:

p.n.K. 2022/169 p.n.K.2022/188
p.n.K. 2023/5
p.n.K. 2023/58

25 jiné produkty živočišného původu  
a) pokud byly získány z domácích kopytníků jiných než domácích lichokopytníků
a) if derived from domestic ungulates other than domestic solipeds

třetí země nebo regiony třetích zemí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa domácích kopytníků do EU v souladu s přílohou XIII p.n.K. (EU) 2021/404 v platném znění
+ příloha – I p.n.K. (EU) 2021/405 v platném znění.

third countries or regions of third countries from which fresh meat of domestic ungulates is authorized to enter the EU in accordance with Annex XIII of  Com.impl.reg.(EU) 2021/404 as amended
+ Annex – I of Com.impl.reg.(EU) 2021/405 as amended.

b) pokud byly získány z domácích lichokopytníků
b) if derived from domestic solipeds
třetí země uvedené na seznamu v příloze I p.n.K. (EU) 2021/405
third countries listed in Annex I of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
c) pokud byly získány z drůbeže
c) if derived from poultry

třetí země nebo regiony třetích zemí, z nichž je povolen vstup čerstvého masa drůbeže do EU v souladu s přílohou XIV p.n.K. (EU) 2021/404 v platném znění
+ příloha – I p.n.K. (EU) 2021/405 v platném znění.

third countries or regions of third countries from which the entry of fresh poultry meat into the EU is authorized in accordance with Annex XIV of Com.impl.reg.(EU) 2021/404 as amended
+ Annex – I of Com.impl.reg.(EU) 2021/405 as amended.

d) pokud byly získány z produktů rybolovu
d) if derived from fishery products
příloha IX p.n.K. (EU) 2021/405
Annex IX of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
e) pokud byly získány ze zajícovitých
e) if derived from leporidae
příloha V p.n.K. (EU) 2021/405
Annex V of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
f) pokud byly získány z volně žijících suchozemských savců jiných než kopytníci a zajícovití
f) if derived from wild land mammals other than ungulates and leporidae
příloha VI p.n.K. (EU) 2021/405
Annex VI of Com.impl.reg.(EU) 2021/405
g) pokud byly získány z více než jednoho druhu
g) if derived from more than one species
třetí země nebo regiony třetích zemí uvedené na seznamu pro každý druh, z nějž byly tyto produkty získány, v souladu s písmeny a) až e) čl. 25 p.n.K. (EU) 2021/405 v platném znění
third countries or regions of third countries listed for each species from which these products were obtained, in accordance with points (a) to (e) of art. 25 Com.impl.reg.(EU) 2021/405 as amended

Odkazy:
References:

Předpis ES
Regulation EC

Poznámka
Remarks

p.n.K. (EU) 2021/404
Konsol. znění 04.06.2024
Consol. text 04.06.2024

p.n.K. 2024/1694
p.n.K. 2024/1845
+ p.n.K. 2024/1893

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 of 24 March 2021 laying down the lists of third countries, territories or zones thereof from which the entry into the Union of animals, germinal products and products of animal origin is permitted in accordance with Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council 

p.n.K. 2022/188

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/188 ze dne 10. února 2022, kterým se povoluje uvedení zmrazených, sušených a práškových forem Acheta domesticus na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/188 of 10 February 2022 authorising the placing on the market of frozen, dried and powder forms of Acheta domesticus as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

p.n.K. 2022/169

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/169 ze dne 8. února 2022, kterým se povoluje uvedení zmrazených, sušených a práškových forem moučných červů (larev potemníka moučného Tenebrio molitor) na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/169 of 8 February 2022 authorising the placing on the market of frozen, dried and powder forms of yellow mealworm (Tenebrio molitor larva) as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

p.n.K. 2023/5

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/5 ze dne 3. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení částečně odtučněného prášku z Acheta domesticus (cvrčka domácího) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/5 of 3 January 2023 authorising the placing on the market of Acheta domesticus (house cricket) partially defatted powder as a novel food and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

p.n.K 2023/58

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/58 ze dne 5. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení zmrazených, kašovitých, sušených a práškových forem larev Alphitobius diaperinus (potemníka stájového) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/58 of 5 January 2023 authorising the placing on the market of the frozen, paste, dried and powder forms of Alphitobius diaperinus larvae (lesser mealworm) as a novel food and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line