CS / EN

Semen, ova, embryos

Semen, ova, embryos – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Příloha
Annex
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

p.n.K. (EU) 2021/404
+ p.n.K. (EU) 2021/634

+ p.n.K. (EU) 2021/1178

IX zárodečné produkty skotu
germinal products of bovine animals

+ Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/634 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o přechodná ustanovení, položky Spojeného království a jeho závislých území Guernsey, Ostrov Man a Jersey a seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup mléčných výrobků, u nichž se vyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik proti slintavce a kulhavce, do Unie
+ Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1178 ze dne 16. července 2021, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o některé seznamy třetích zemí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie (Text s významem pro EHP)

+ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/634 of 15 April 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards transitional arrangements, the entries of the United Kingdom and the Crown Dependencies of Guernsey, the Isle of Man and Jersey and the list of third countries authorised for the entry into the Union of dairy products required to undergo a specific risk-mitigating treatment against foot and mouth disease.
+ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1178 of 16 July 2021 amending certain Annexes to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards certain lists of third countries authorised for the entry into the Union of animals, germinal products and products of animal origin (Text with EEA relevance)

 

 

X zárodečné produkty ovcí a koz
germinal products of ovine and caprine animals
XI zárodečné produkty prasat
germinal products of porcine animals
XII zárodečné produkty koňovitých
germinal products of equine animals

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close