CS / EN

Hong Kong

Veterinární osvědčení pro vývoz z EU do Hong Kongu dostupná v systému TRACES NT.

Health certificates for exports from the EU to Hong Kong available at TRACES NT system.

Podle čl. 46 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 kontaktní místa sítě TRACES (členské státy) udržují na internetu veřejné úložiště obsahující vyplnitelné vzory všech dokumentů pro případ nedostupnosti systému TRACES NT. Na dokumentech vyhotovených v tištěné podobě po dobu výpadku systému TRACES NT se podle odst. 5 p.n.K. (EU) 2019/1715 uvede text „vyhotoveno během pohotovosti“.

Pursuant to Article 46 of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1715 TRACES network contact points shall maintain a public repository on the internet containing a fillable template of all documents in the event of TRACES NT unavailability. According to paragraph 5 C.I.R. (EU)  2019/1715, documents prepared in printed form during the failure of the TRACES NT system shall bear the text ‘produced during contingency’.

Komodita
Commodity

Osvědčení
Certificate

(HK) Veterinární osvědčení pro vývoz vepřového/hovězího/skopového (masa/drobů / masných výrobků) ze způsobilých členských států EU do Hongkongu (V2.)

(HK) Health Certificate for the export of Pork/Beef/Mutton (Meat/Offal/Meat Products) from eligible EU Member States to Hong Kong (V2.)

EN/CS (46,8 KB)

(HK) Vývozní prohlášení pro vývoz vepřového/hovězího/skopového (masa/drobů / masných výrobků) ze způsobilých členských států EU do Hongkongu (V2.)

(HK) Export Declaration for the export of Pork/Beef/Mutton (Meat/Offal/Meat Products) from eligible EU Member States to Hong Kong (V2.)

EN/CS (46,8 KB)

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line