CS / EN

Bovine, porcine, sheep, goats

Bovine, porcine, sheep, goats

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark

p.n.K. 2021/403

II 1 vstup skotu do Unie
entry into the Union of bovine animals
BOV-X Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 3 vstup skotu, který je určen pro tranzit z Kaliningradské oblasti do jiných oblastí Ruska přes území Litvy, do Unie
entry into the Union of bovine animals intended for transit from the region of Kaliningrad to other regions of Russia via the territory of Lithuania
BOV-X-TRANSIT-RU Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021

p.n.K. 2021/403

II 2 vstup skotu určeného k porážce do Unie
entry into the Union of bovine animals intended for slaughter
BOV-Y Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 4 vstup ovcí a koz do Unieentry into the Union of ovine and caprine animals OV/CAP-X Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021

p.n.K. 2021/403

II 5 vstup ovcí a koz určených k porážce do Unie
entry into the Union of ovine and caprine animals intended for slaughter
OV/CAP-Y Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 6 vstup prasat a zvířat čeledi Tayassuidae do Unie
entry into the Union of porcine animals and animals of the family Tayassuidae
SUI-X Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 7 vstup prasat určených k porážce do Unie
entry into the Union of porcine animals intended for slaughter
SUI-Y Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 8 vstup zvířat čeledí Antilocapridae, Bovidae (jiných než skot, ovce a kozy), Giraffidae, MoschidaeTragulidae do Unie
entry into the Union of animals of the families Antilocapridae, Bovidae (other than bovine, ovine and caprine animals), Giraffidae, Moschidae and Tragulidae
RUM Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 19 vstup zvířat uvedených na seznamu v příloze II kapitole 19 oddíle 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/403, která pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou pro ně určena, do Unie
 entry into the Union of animals listed in Section 1 of Chapter 19 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/403 that are originating from and intended for a confined establishment
CONFINED-RUM Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 9 vstup zvířat čeledí Tapiridae, Rhinocerotidae a Elephantidae do Unie
entry into the Union of animals of the families Tapiridae, Rhinocerotidae and Elephantidae
RHINO Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 10 vstup zvířat čeledi Hippopotamidae do Unie
entry into the Union of animals of the family Hippopotamidae
HIPPO Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 11 vstup velbloudovitých a jelenovitých do Unie
entry into the Union of camelid and cervid animals
CAM-CER Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 20 vstup zvířat uvedených na seznamu v příloze II kapitole 20 oddíle 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/403, která pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou pro ně určena, do Unie
entry into the Union of animals listed in Section 1 of Chapter 20 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/403 that are originating from and intended for a confined establishment
CONFINED-SUI Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 21 vstup zvířat uvedených na seznamu v příloze II kapitole 21 oddíle 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/403, která pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou pro ně určena, do Unie
entry into the Union of animals listed in Section 1 of Chapter 21 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/403 that are originating from and intended for a confined establishment
CONFINED-TRE Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 II 22 vstup zvířat čeledi Hippopotamidae, která pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou pro ně určena, do Unie
entry into the Union of animals of the family of Hippopotamidae that are originating from and intended for a confined establishment
CONFINED-HIPPO Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403 III 1 prohlášení velitele plavidla: Dodatek pro přepravu suchozemských zvířat vstupujících do Unie po moři
declaration by the master of the vessel: Addendum for transport of terrestrial animals entering the Union by sea
AT-TERRE-SEA Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
Odkazy:
References:
Předpis ES
Regulation EC
Poznámka
Remarks

p.n.K. 2021/403
konsol. znění 02.03.2023
consol. text from 02.03.2023

 

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU
laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements between Member States of consignments of certain categories of terrestrial animals and germinal products thereof, official certification regarding such certificates and repealing Decision 2010/470/EU

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line