CS / EN

Exceptions Protection measures

Předpisy o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků

Legislation concerning certain protection measures in relation to a suspicion of highly pathogenic avian influenza

Text předpisu vyvoláte kliknutím ve sloupci „Předpis EU“. / For CS text click on „EU Rule“.

Předpis ES
EC Rule
Název předpisu
Name of rule
Týká se zemí
Concerned country
Poznámka
Remark
n. K. 2021/1933 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1933 ze dne 14. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, pokud jde o pravidla pro neobchodní přesuny ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo třetí země do členského státu
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1933 of 14 July 2021 supplementing Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to rules for non-commercial movements of pet birds into a Member State from a territory or a third country
  platnost od 01.01.2022
valid from 01.01.2022

Podmínky pro dovoz krmiv a potravin – z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima

Special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station

Předpis ES
EC Rule
Název
Name
Soubor
Download
Poznámka
Remark
p.n.K. (EU) 2021/1533

kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2016/6
imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or dispatched from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station and repealing Implementing Regulation (EU) 2016/6

 

Platné od 10.10.2021
Valid from 10.10.2021

Ochranná opatření týkající se prevence zavlečení nebezpečných nákaz na území EU

Protection measures to prevent the transmission of the emergency diseases to Union

Předpis ES
EC Rule
Název
Name
 
Příloha II
Annex II
Prohlášení předkládané provozovatelem/řidičem vozidla pro přepravu hospodářských zvířat, které vstupuje na území Unie ze třetích zemí nebo částí území třetích zemí, kde byl potvrzen výskyt afrického moru prasat
Declaration to be provided by the operator/driver of the livestock vehicle entering the Union from third countires or parts of the territory of third countries where the presence of African swine fever is confirmed(Formulář k vyplnění. / Form to complete.)
ZDE/ HERE (351,1 KB)

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line