CS / EN

Canada

Veterinární osvědčení pro vývoz z EU do Kanady dostupná v systému TRACES NT.

Health certificates for exports from the EU to Canada available at TRACES NT system.

Podle čl. 46 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 kontaktní místa sítě TRACES (členské státy) udržují na internetu veřejné úložiště obsahující vyplnitelné vzory všech dokumentů pro případ nedostupnosti systému TRACES NT. Na dokumentech vyhotovených v tištěné podobě po dobu výpadku systému TRACES NT se podle odst. 5 p.n.K. (EU) 2019/1715 uvede text „vyhotoveno během pohotovosti“.

Pursuant to Article 46 of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1715 TRACES network contact points shall maintain a public repository on the internet containing a fillable template of all documents in the event of TRACES NT unavailability. According to paragraph 5 C.I.R. (EU)  2019/1715, documents prepared in printed form during the failure of the TRACES NT system shall bear the text ‘produced during contingency’.

Komodita
Commodity
Osvědčení
Certificate

(CA) (V2) Vývoz vodních živočichů pro maloobchodní prodej nebo stravovací služby – Kanada

(CA) (V2) Export of aquatic animals for retail use or food service – Canada

EN/CS (45,5 KB)

(CA) Čerstvé drůbeží maso z EU do Kanady

(CA) Fresh Poultry Meat from EU to Canada

EN/CS (45,5 KB)

(CA) Čerstvé hovězí maso na vývoz do Kanady V.2.

(CA) Fresh beef for export to Canada V.2.

EN/CS (50,6 KB)

(CA) Evidovaný kůň: Kanadští koně vracející se do Kanady po méně než 90 dnech pobytu v EU

(CA) Registered Horse : Canadian horses returning to Canada after a less than 90 days stay in the EU

EN/CS (38,8 KB)

(CA) Koňovití: koně z EU vyvážení pro dočasný pobyt v Kanadě

(CA) Equidae : EU horses exported for Temporary Stay in Canada

EN/CS (66,7 KB)

(CA) Koňovití: koně z EU vyvážení pro trvalý pobyt v Kanadě

(CA) Equidae : EU horses exported for Permanent Stay in Canada

EN/CS (63,1 KB)

(CA) Masné výrobky z dovezeného masa na vývoz do Kanady V.2.

(CA) Meat products from imported meat for export to Canada V.2.

EN/CS (45,9 KB)

(CA) Nezakázané kafilerní produkty (získané pouze z nepřežvýkavců) určené na vývoz do Kanady

(CA) Non-prohibited (non-ruminant origin only) rendered products to Canada

EN/CS (52,5 KB)

(CA) Plemenná prasata do Kanady

(CA) Breeding pigs to Canada

EN/CS (64,2 KB)

(CA) Suroviny a vedlejší produkty živočišného původu k výrobě léčivých přípravků na vývoz do Kanady

(CA) Raw animal products and by-products for pharmaceutical manufacture for export to Canada

EN/CS (66,3 KB)

(CA) Vaječné produkty na vývoz do Kanady V.2.

(CA) Egg products for export to Canada V.2.

EN/CS (66,5 KB)

(CA) Vepřové maso na vývoz do Kanady V.2.

(CA) Pig Meat for export to Canada V.2.

EN/CS (46,7 KB)

(CA) Vývoz krmiva pro okrasné ptáky či krmiva pro hlodavce do Kanady V.2.

(CA) Ornamental bird food or food for rodents to Canada V.2.

EN/CS (48,9 KB)

(CA) Vývoz krmiva pro okrasné ptáky, jež obsahuje složky živočišného původu, do Kanady

(CA) Export of ornamental bird food containing animal-origin ingredients to Canada

EN/CS (49,0 KB)

(CA) Vývoz zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, včetně krmiv v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu, do Kanady

(CA) Export of Processed Pet Food, including canned pet food to Canada

EN/CS (58,4 KB)

(CA) Zpracovaná prasečí krev určená na vývoz do Kanady

(CA) processed Porcine Blood to Canada

EN/CS (49,2 KB)

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line