CS / EN

Russian Federation

Veterinární osvědčení pro vývoz z EU do Ruské federace dostupná v systému TRACES NT.

Health certificates for exports from the EU to the Russian Federation available at TRACES NT system.

Podle čl. 46 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 kontaktní místa sítě TRACES (členské státy) udržují na internetu veřejné úložiště obsahující vyplnitelné vzory všech dokumentů pro případ nedostupnosti systému TRACES NT. Na dokumentech vyhotovených v tištěné podobě po dobu výpadku systému TRACES NT se podle odst. 5 p.n.K. (EU) 2019/1715 uvede text „vyhotoveno během pohotovosti“.

Pursuant to Article 46 of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1715 TRACES network contact points shall maintain a public repository on the internet containing a fillable template of all documents in the event of TRACES NT unavailability. According to paragraph 5 C.I.R. (EU)  2019/1715, documents prepared in printed form during the failure of the TRACES NT system shall bear the text ‘produced during contingency’.

Komodita
Commodity
Osvědčení
Certificate

(RU) Veterinární osvědčení pro čerstvě vysušené kůže a jejich části pocházející z kožešinových zvířat a určené pro kožešnickou výrobu vyvážené z EU do Ruské federace

(RU) Veterinary certificate for fresh-dried skins and parts thereof derived from fur animals and intended for fur manufacturing exported from the EU into the Russian Federation

EN/CS/RU (58,7 KB)

(RU) Veterinární osvědčení pro dočasný vstup koní z EU do Ruské federace na dobu kratší 90 dnů za účelem účasti v mezinárodních soutěžích

(RU) Veterinary certificate for the temporary admission of horses from the EU into the Russian Federation for participation in international competitions for a period less than 90 days

EN/CS/RU (57,3 KB)

(RU) Veterinární osvědčení pro hotové potravinářské výrobky s obsahem surovin živočišného původu vyvážené z EU do Ruské federace

(RU) Veterinary certificate for finished food products, containing raw material of animal origin, exported from the EU to the Russian Federation

EN/CS/RU (70,8 KB)

(RU) Veterinární osvědčení pro konzervované maso, salámy a jiné masné výrobky k přímé spotřebě vyvážené z EU do Ruské federace

(RU) Veterinary certificate for canned meat, salamis and other ready for consumption meat products, exported from the EU to the Russian Federation

EN/CS/RU (71,9 KB)

(RU) Veterinární osvědčení pro kožešinová zvířata vyvážená z EU do Ruské federace

(RU) Veterinary certificate for fur animals exported from the EU into the Russian Federation

EN/CS/RU (58,3 KB)

(RU) Veterinární osvědčení pro krmiva a doplňkové látky živočišného původu vyvážené z EU do Ruské federace

(RU) Veterinary certificate for feed and feed additives of animal origin, exported from the EU into the Russian Federation

EN/CS/RU (66,2 KB)

(RU) Veterinární osvědčení pro mléko a mléčné výrobky získané ze skotu a malých přežvýkavců a vyvážené z EU do Ruské federace

(RU) Veterinary certificate for milk and milk products, derived from cattle and small ruminants exported from the EU into the Russian Federation

EN/CS/RU (68,5 KB)

(RU) Veterinární osvědčení pro plemenná prasata vyvážená z EU do Ruské federace

(RU) Veterinary certificate for pigs for breeding, exported from the EU into the Russian Federation

EN/CS/RU (64,2 KB)

(RU) Veterinární osvědčení pro plemenné a hospodářské ovce a kozy vyvážené z EU do Ruské federace

(RU) Veterinary certificate for breeding and production sheep and goats, exported from the EU to the Russian Federation

EN/CS/RU (67,8 KB)

(RU) Veterinární osvědčení pro plemenný a hospodářský skot vyvážený z EU do Ruské federace

(RU) Veterinary certificate for breeding and production cattle, exported from EU to the Russian Federation

EN/CS/RU (64,1 KB)

(RU) Veterinární osvědčení pro sperma skotu vyvážené z EU do Ruské federace

(RU) Veterinary certificate for bovine semen exported from the EU to the Russian Federation

EN/CS/RU (68,0 KB)

(RU) Veterinární osvědčení pro vepřové maso a polotovary ze syrového masa vyvážené z EU do Ruské federace

(RU) Veterinary certificate for pork meat and raw meat preparations, exported from the EU into the Russian Federation

EN/CS/RU (70,4 KB)

(RU) Veterinární osvědčení pro zvířecí střeva vyvážená z EU do Ruské federace

(RU) Veterinary certificate for animal casings exported from the EU into the Russian Federation

EN/CS/RU (59,7 KB)

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line