CS / EN

New Zaeland

Veterinární osvědčení pro vývoz z EU na Nový Zéland dostupná v systému TRACES NT.

Health certificates for exports from the EU to New Zealand available at TRACES NT system.

Podle čl. 46 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 kontaktní místa sítě TRACES (členské státy) udržují na internetu veřejné úložiště obsahující vyplnitelné vzory všech dokumentů pro případ nedostupnosti systému TRACES NT. Na dokumentech vyhotovených v tištěné podobě po dobu výpadku systému TRACES NT se podle odst. 5 p.n.K. (EU) 2019/1715 uvede text „vyhotoveno během pohotovosti“.

Pursuant to Article 46 of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1715 TRACES network contact points shall maintain a public repository on the internet containing a fillable template of all documents in the event of TRACES NT unavailability. According to paragraph 5 C.I.R. (EU)  2019/1715, documents prepared in printed form during the failure of the TRACES NT system shall bear the text ‘produced during contingency’.

*Osvědčení uvedená pouze pod anglickým názvem nebyla zatím Evropskou Komisí přeložena do českého jazyka.
*Certificates listed only under the English name have not been translated into Czech by the European Commission yet.

Komodita
Commodity
Osvědčení
Certificate

(NZ) Bovine Embryos

EN/CS (57,2 KB)

(NZ) Koňovití (Equidae)

(NZ) Equidae

EN/CS (65,4 KB)

(NZ) Krůtí maso a masné výrobky (kromě jatečně upravených těl)

(NZ) Turkey Meat and Meat Products (excluding carcasses)

EN/CS (56,9 KB)

(NZ) Bovine semen (v.2)

EN/CS (55,0 KB)

(NZ) Vepřové maso na vývoz do Nového Zélandu

(NZ) Pig Meat for export to New Zealand

EN/CS (50,0 KB)

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line