CS / EN

Certificates – exports from the EC into RF

Certificates for exports from the EU into Russian Federation

Uvedená osvědčení jsou pouze vzory. Originály osvědčení je možné získat na příslušné Krajské veterinární správě Státní veterinární správy (Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy).

Certificates described below are models only. Original of certificates you can obtain at relevant Regional Veterinary Administration of the State Veterinary Administration (or Municipal Veterinary Administration in Prague of the State Veterinary Administration).

Text dokladu vyvoláte kliknutím na zvýrazněný odkaz.
For certificate click on highlight link.

Komodita
Commodity

Platí od
Valid from

Poznámka
Remarks

plemenný a užitkový skot / breeding and production cattle (488,4 KB)
1.4.2010 Je nutné ověřit aktuální dodatečné podmínky ohledně SBV (s výjimkou Kazachstánu a Ruské federace).
It is necessary to verify the current additional requirements regarding SBV (with the exception of Kazakhstan and Russian Federation).
PŘÍLOHA k osvědčení pro vývoz plemenného a užitkového skotu - pouze pro vývoz do Ruské federace / ANNEX to the certificate for breeding and production cattle - for export int (737,3 KB)
   
plemenná prasata / pigs for breeding (288,9 KB)
1.1.2007  
jatečná prasata / slaughter pigs (225,3 KB)
1.4.2010  
selata na výkrm / piglets for fattening (282,2 KB)
1.1.2007  
plemenné a užitkové ovce a kozy / breeding and production sheep and goats (485,9 KB)
15.8.2010 Nutné ověřit aktuální dodatečné podmínky ohledně SBV.
It is necessary to verify the current additional requirements regarding SBV.
dočasný vývoz koní z EU, k účasti v mezinárodních soutěžích na období kratší než 90 dnů / temporary admission of horses from the EU into the Russian Federation for participation in international compe (286,4 KB)
1.1.2007  
kožešinová zvířata / fur animals (252,6 KB)
1.1.2007  
vepřové maso a syrové polotovary z vepřového masa / pork meat and raw meat preparations (313,5 KB)
1.1.2007  
  masové konzervy, salámy a jiné druhy hotových masných výrobků / canned meat, salamis and other ready for consumption meat products (492,9 KB)
1.12.2012  
  mléko a mléčné výrobky získané od skotu, ovcí nebo koz / milk and milk products derived from bovine, ovine or caprine animals (286,3 KB)
1.1.2007  
ryby, mořské produkty a výrobky z nich, které jsou určeny k lidské spotřebě / fish and seafood (fishery products) and products of their processing intended for human consumption (284,7 KB)
1.1.2007  
krmná rybí moučka / fodder fish meal (259,4 KB)
1.1.2007  
střeva zvířat k výrobě obalů / animal casings (259,0 KB)
1.1.2007  
čerstvě usušené kůže kožešinových zvířat a jejich částí určených pro výrobu kožešin / fresh-dried skins and parts thereof derived from fur animals and intended for fur manufacturing (410,3 KB)
15.8.2010  
sperma plemenných býků / bovine semen (573,1 KB)

 

PŘÍLOHA k osvědčení pro vývoz spermatu plemenných býků - pouze pro vývoz do Ruské federace / ANNEX to the certificate for bovine semen- for export into the Russian Federation only (691,4 KB)

1.4.2010

 

Nutné ověřit aktuální dodatečné podmínky ohledně SBV (s výjimkou Ruské federace).
It is necessary to verify the current additional requirements regarding SBV (with the exception of the Russian Federation).
hotové potravinářské výrobky obsahující suroviny živočišného původu / finished food products containing raw material of animal origin (772,8 KB)
24.5.2011  
krmiva a přísady do krmiva živočišného původu / feed and feed additives of animal origin (275,0 KB)
26.12.2006  

 

Osvědčení pro komodity, které se aktuálně z ČR do Ruska nevyvážejí
Certificates for commodities that are not currently exported from the Czech Republic to the Russian Federation

Komodita

Commodity

Platí

Valid

vykostěné hovězí maso a syrové polotovary z hovězího masa / deboned beef meat and raw meat preparations (479,3 KB)
1.7.2011
hovězí maso s kostmi / beef meat with bones (486,6 KB)
1.7.2011
syrové koňské maso a polotovary z koňského masa / horse raw meat and meat preparations (215,3 KB)
1.4.2010

 

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line