CS / EN

Iran

Veterinární osvědčení pro vývoz z EU do Íránu dostupná v systému TRACES NT.

Health certificates for exports from the EU to Iran available at TRACES NT system.

Podle čl. 46 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 kontaktní místa sítě TRACES (členské státy) udržují na internetu veřejné úložiště obsahující vyplnitelné vzory všech dokumentů pro případ nedostupnosti systému TRACES NT. Na dokumentech vyhotovených v tištěné podobě po dobu výpadku systému TRACES NT se podle odst. 5 p.n.K. (EU) 2019/1715 uvede text „vyhotoveno během pohotovosti“.

Pursuant to Article 46 of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1715 TRACES network contact points shall maintain a public repository on the internet containing a fillable template of all documents in the event of TRACES NT unavailability. According to paragraph 5 C.I.R. (EU)  2019/1715, documents prepared in printed form during the failure of the TRACES NT system shall bear the text ‘produced during contingency’.

Komodita
Commodity
Osvědčení
Certificate

(IR) Hovězí maso na vývoz do Íránu

(IR) Bovine meat for export to Iran

EN/CS (46,4 KB)

(IR) Skopové maso na vývoz do Íránu (poznámka: i pro kozí maso)

(IR) Ovine meat for export to Iran

EN/CS (45,1 KB)

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line