CS / EN

Solipeds

Solipeds

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka

Remark

n. 2018/659
+ p.n.K. 2019/2147
II 1 A dočasný dovoz evidovaných koní do Unie na dobu kratší než 90 dnů
temporary admission of registered horses into the Union for a period of less than 90 days

TZ - 2020/01 - EK.DOC90 (497,3 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2018/659
+ p.n.K. 2019/2147
II 1 B tranzit živých koňovitých přes Unii z jedné třetí země nebo části území třetí země do jiné třetí země nebo do jiné části území téže třetí země
transit of live equidae through the Union from one third country or part of the territory of a third country to another third country or another part of the territory of the same third country
TZ - 2020/01 - KON.TRAN (427,3 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2018/659
+ n. 2018/1301
II 2 A zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 30 dnů
re-entry into the Union of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export for a period of not more than 30 days
TZ - 2018/10 - EK.DSK.ZD30 (298,7 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2018/659
+ n. 2018/1301
II 2 B 2 zpětný dovoz evidovaných dostihových koní do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 90 dnů za účelem účasti na specifických dostizích v Austrálii, Kanadě, Spojených státech amerických, Hongkongu, Japonsku, Singapuru, Spojených arabských emirátech nebo Kataru
(Mezinárodní setkání ve skupinách nebo kategoriích, Japan Cup, Melbourne Cup, Dubai Racing World-Cup, Hong Kong International Races)
re-entry into the Union of registered horses for racing after temporary export for for a period of not more than 90 days to participate in specific race events in Australia, Canada, the United States of America, Hong Kong, Japan, Singapore, the United Arab Emirates or Qatar
(International Group/Grade meetings, the Japan Cup, the Melbourne Cup, the Dubai Racing World-Cup, the Hong Kong International Races)
TZ - 2018/10 - EK.D.ZD90 (365,4 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2018/659
+ p.n.K. 2020/581
II 2 B 1
zpětný dovoz evidovaných závodních koní do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 90 dnů za účelem účasti na jezdeckých akcích organizovaných pod záštitou Mezinárodní jezdecké federace (Fédération Equestre Internationale – FEI)
(Přípravná zkouška na olympijské hry, olympijské hry, paralympijské hry, Světové jezdecké hry / mistrovství světa, Asijské jezdecké hry, Americké jezdecké hry (včetně Panamerických her, Jihoamerických her, Středoamerických a karibských her), Endurance World Cup ve Spojených arabských emirátech, LG Global Champions Tour, International Show Jumping League Spojených Arabských emirátů)
 
re-entry into the Union of registered horses for competition after temporary export for a period of not more than 90 days to participate in equestrian events organised under the auspices of the Fédération Equestre Internationale (FEI)
(Test event in preparation of the Olympic Games, Olympic Games, Paralympics, World Equestrian Games/World Championship, Asian Equestrian Games, American Equestrian Games (including the PanAmerican Games, South American Games, Central American and Caribbean Games), Endurance World Cup in United Arab Emirates, LG Global Champions Tour, United Arab Emirates International Show Jumping League)
TZ - 2020/05 - EK.S.ZD90 (947,1 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2018/659
+ p.n.K. 2019/2147
II 3 A
dovoz jednotlivého evidovaného koně, evidovaného koňovitého nebo plemenného a užitkového koňovitého do Unie
imports into the Union of an individual registered horse, registered equine animal or equine animal for breeding and production
TZ - 2020/01 - EK.KON (422,0 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2018/659
+ p.n.K. 2019/2147
II 3 B dovoz zásilky domácích jatečných koňovitých do Unie
imports into the Union of consignments of domestic equidae for slaughter
TZ - 2020/01 - DJK (362,6 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 12 vstup koňovitých neurčených k porážce do Unie
entry into the Union of equine animals not intended for slaughter
EQUI-X Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 13 vstup koňovitých určených k porážce do Unie
entry into the Union of equine animals intended for slaughter
EQUI-Y Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 14 tranzit koňovitých neurčených k porážce přes území Unie
transit through the Union of equine animals not intended for slaughter
EQUI-TRANSIT-X Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 15 tranzit koňovitých určených k porážce přes území Unie
transit through the Union of equine animals intended for slaughter
EQUI-TRANSIT-Y Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 16 zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 30 dnů
re-entry into the Union of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export for a period of not more than 30 days
EQUI- RE-ENTRY-30 Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 17 zpětný dovoz evidovaných koní určených pro soutěže do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 90 dnů za účelem účasti na jezdeckých akcích organizovaných pod záštitou Mezinárodní jezdecké federace (Fédération Equestre Internationale – FEI)
re-entry into the Union of registered horses for competition after temporary export for a period of not more than 90 days to participate in equestrian events organised under the auspices of the Fédération Equestre Internationale (FEI)
EQUI- RE-ENTRY-90-COMP Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
II 18 zpětný dovoz evidovaných dostihových koní do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 90 dnů za účelem účasti na specifických dostizích v Austrálii, Kanadě, Spojených státech amerických, Hongkongu, Japonsku, Singapuru, Spojených arabských emirátech nebo Kataru
re-entry into the Union of registered horses for racing after temporary export for a period of not more than 90 days to participate in specific race events in Australia, Canada, the United States of America, Hong Kong, Japan, Singapore, the United Arab Emirates or Qatar
EQUI- RE-ENTRY-90-RACE Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
n. 2018/659 V 1 prohlášení kapitána letadla
declaration by the captain of the aircraft
Zde / Here (128,2 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2018/659 V 2 prohlášení velitele lodi
declaration by the captain of the vessel
Zde / Here (181,6 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
III 1 prohlášení velitele plavidla: Dodatek pro přepravu suchozemských zvířat vstupujících do Unie po moři
declaration by the master of the vessel: Addendum for transport of terrestrial animals entering the Union by sea
AT-TERRE-SEA Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
n. 2018/659 V 3 prohlášení o překládce
transhipment manifest
Zde / Here (197,7 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
p.n.K. 2021/403
+ p.n.K. 2021/1329
III 2 prohlášení pro překládku koňovitých
declaration transhipment of equidae
EQUI-TRANS Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021
Odkazy:
Předpis ES
Regulation EC
Poznámka
Remarks
p.n.K. 2021/403
konsol. znění 12.8.2021
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU
laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements between Member States of consignments of certain categories of terrestrial animals and germinal products thereof, official certification regarding such certificates and repealing Decision 2010/470/EU

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line