Certificates – exports from the CR into CU

 

Osvědčení pro vývozy z České republiky do Celní unie

Certificates for exports from the Czech Republic into the Customs Union

 

Uvedená osvědčení jsou pouze vzory.

Originály osvědčení je možné získat na příslušné Krajské veterinární správě Státní veterinární správy (Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy).

Certificates described below are models only.

Original of certificates you can obtain at relevant Regional Veterinary Administration of the State Veterinary Administration (or Municipal Veterinary Administration in Prague of the State Veterinary Administration).

Komodita
Commodity
Platí od / Poznámka
Valid from / Remarks
zvířata zoologických zahrad a cirkusů na celní území Celní unie Běloruské republiky, Republiky Kazachstán a Ruské federace

zoo and circus animals exported to the customs territory of the Customs Union of the Republic of Belarus, the republic of Kazakhstan and the Russian Federation

 

 

 

ZDE – HERE

 

Přílohy – CS /

Annexes – RU

24.10.2014

 

Opens a new window. vývoz muflonů do RF

 

Nutné ověřit aktuální dodatečné podmínky ohledně SBV.
It is necessary to verify the current additional requirements regarding SBV.

zmražená těla hlodavců (myší, potkanů), určená ke krmení zvířat bez produkce určené k lidské spotřebě,
z České republiky na celní území Celní unie Běloruské republiky, Republiky Kazachstán a Ruské federace
frozen bodies of rodents (mice, rats) intended as a feed for non-productive animals, exported from the Czech Republic into the customs territory of the Customs Union of the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation
ZDE – HERE 22. 8. 2014
krmiva pro zvířata rostlinného původu na celní území Celní unie Běloruské republiky, Republiky Kazachstán a Ruské federace
animal feed of plant origin, exported into the customs territory of the Customs Union of the Republic of Belarus, the Republic of Kazahstan and the Russian Federation
ZDE – HERE 22. 8. 2014
krmiva a doplňkové látky živočišného původu, včetně těch původem z drůbeže a ryb na celní území Celní unie Běloruské republiky, Republiky Kazachstán a Ruské federace
feed and feed additives of animal origin, including from birds and fish exported into the customs territory of the Customs Union of the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation
ZDE – HERE 1.10.2014
plemenná a užitková prasata
pigs for breeding and fatteningpouze pro vývoz do BĚLORUSKA

for export into the Republic of BELARUS only

ZDE – HERE červen 2015

June 2015