CS / EN

Certificates – exports from the CR into CU

Certificates for exports from the Czech Republic into the Customs Union

Uvedená osvědčení jsou pouze vzory. Originály osvědčení je možné získat na příslušné Krajské veterinární správě Státní veterinární správy (Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy).

Certificates described below are models only. Original of certificates you can obtain at relevant Regional Veterinary Administration of the State Veterinary Administration (or Municipal Veterinary Administration in Prague of the State Veterinary Administration).

Text dokladu vyvoláte kliknutím na zvýrazněný odkaz.
For certificate click on highlight link.

Komodita
Commodity
  Platí od / Poznámka
Valid from / Remarks
zmražená těla hlodavců (myší, potkanů), určená ke krmení zvířat bez produkce určené k lidské spotřebě,
z České republiky na celní území Celní unie Běloruské republiky, Republiky Kazachstán a Ruské federace
frozen bodies of rodents (mice, rats) intended as a feed for non-productive animals, exported from the Czech Republic into the customs territory of the Customs Union of the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation
ZDE - HERE (838,0 KB)
22. 8. 2014

 

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line