CS / EN

Movements of pets

Movements of dogs, cats, ferrets

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

Podmínky pro neobchodní přesun zájmových zvířat  (v rámci EU a při dovozu do EU) jsou harmonizované dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013. Pro další informace o neobchodním přesunu (cestování) se psy a kočkami v členských státech EU i mimo EU klikněte ZDE .

Podmínky pro obchodní přesun psů, koček a fretek jsou stanovené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/403 a prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/404.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.
Conditions for non-commercial movement of pets (within the EU and on import into the EU) are harmonized according to Regulation (EU) No. 576/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013. For further information on non-commercial movement (travel) with dogs and cats in EU member states and outside the EU click HERE.

The conditions for the commercial movement of dogs, cats and ferrets are laid down in Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692, Commission Implementing Regulation (EU) 2021/403 and Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404.

Předpis ES / EU Rules Psi, kočky, fretky / Dogs, cats, ferrets Kód / Code Poznámky / Remarks
Nařízení č. 577/2013 v platném znění
Regulation No 577/2013 as amended

příloha/Annex IV část/Part 1 p.n.K. 577/2013
– konsol. znění z 01.01.2021/consol. text from 01.01.2021

+ p.n.K. 2024/1130

 neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek z území nebo třetí země do členského státu v souladu s článkem 5 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 576/2013
non-commercial movement into a Member State from a territory or third country of dogs, cats or ferrets in accordance with Article 5(1) and (2) of Regulation (EU)No 576/2013

 

Veterinární osvědčení musí doprovázet písemné prohlášení, že zvíře v zájmovém chovu je přemisťováno do Unie v rámci neobchodního přesunu (TZ – 2014/12 – PKF.DEC3).
Veterinary certificate must be accompanied by a written declaration confirming that the movement of the pet animal into the Union is a non-commercial movement (TZ – 2014/12 – PKF.DEC3).

TZ - 2019/09 - PKF (941,9 KB)

TZ - 2019/09 - PKF (ru) (880,9 KB)

 

 

 

 

 

 

S účinností od 16. 9. 2014 bylo Rusko a Bělorusko odstraněno ze seznamu třetích zemí v příloze II prováděcího nařízení (EU) 577/2013. Více informací zde.

Russia and Belarus were removed from list of third countries in Annex II of Implementing Regulation (EU) 577/2013. Change applys from 16.9.2024. More info.

příloha/Annex I
část/Part 1
p.n.K. 577/2013

Prohlášení
Declaration

TZ – 2014/12 – PKF.DEC1 (139,0 KB)
TZ – 2014/12 – PKF.DEC1(RU) (176,5 KB)

CS-EN

CS-EN-RU

příloha/Annex I
část/Part 2
p.n.K. 577/2013

Prohlášení
Declaration
TZ – 2014/12 – PKF.DEC2 (140,2 KB)
TZ - 2014/12 - PKF.DEC2(RU) (182,6 KB)

CS-EN

CS-EN-RU

příloha/Annex IV
část/Part 3 A 
p.n.K. 577/2013
+ oprava L 351/2014

Prohlášení
Declaration
TZ – 2014/12 – PKF.DEC3 (170,3 KB)
TZ – 2014/12 PKF.DEC3(RU) (158,4 KB)

CS-EN

CS-EN-RU

p.n.K. 2021/403 v platném znění
Com. im. reg. 2021/403 as amended

p.n.K. 2021/403
Příloha II, kapitola 38
Annex II, chapter 38

vstup psů, koček a fretek do Unie (komerční dovoz)
entry into the Union of dogs, cats and ferrets (commercial import)
CANIS-FELIS-FERRETS Platné od 21.4.2021
Valid from 21.4.2021

2006/146/ES: Rozhodnutí Komise
2006/146/EC: Commission Decision

r. 2006/146/ES Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2006 o některých ochranných opatřeních vůči kaloňům, psům a kočkám pocházejícím z Malajsie (poloostrova) a Austrálie
Commission Decision of 21 February 2006 on certain protection measures with regard to certain fruit bats, dogs and cats coming from Malaysia (Peninsula) and Australia
r. 2006/146/ES Malajsie (poloostrov) a Austrálie
Malaysia (Peninsula) and Australia

Nařízení EP a Rady (EU) 2023/1231
Regulation (EU) 2023/1231 of the EP and of the Council

Kapitola 4 N. EP a Rady (EU) 2023/1231, 
Chapter 4 of the R. (EU) 2023/1231 of the EP and of the Council 

Zvláštní pravidla pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu vstupujících do Severního Irska z jiných částí Spojeného Království

Specific rules for the non-commercial movements of pet animals entering into Northern Ireland from other parts of the United Kingdom

ZDE/HERE

Platné od 2.7.2023

Valid from 2.7.2023

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line