Movements of pets

 

Přesuny psů, koček, fretek

Movements of dogs, cats, ferrets

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“. Dokument označený „form“ můžete vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší.

Podmínky pro neobchodní přesun zájmových zvířat  (v rámci EU a při dovozu do EU) jsou harmonizované dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013. Pro další informace o neobchodním přesunu (cestování) se psy a kočkami v členských státech EU i mimo EU klikněte ZDE.

Podmínky pro obchodní přesun psů, koček a fretek jsou stanovené ve směrnici Rady č. 92/65/EHS, v platném znění, a v prováděcím rozhodnutí Komise č. 2013/519/EU ze dne 21. října 2013.

For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Conditions for the non-commercial movement of pet animals (within the Community, imports into the EU) is harmonized under the conditions laid down in Regulation No 576/2013 of the European Parliament and the Council of 12 June 2013. In this respect it is highly recommended that you follow the EU/EC directives provided below: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm – see „Non-Commercial Movement from Third Countries“. For more information regarding the non-commercial movement of cats and dogs (within the Community and outside the EU) please see the following link HERE.

Rules for commercial movements are defined under Council Directive 92/65/EEC and Commission Decision 2004/595/EC.

Předpis ES / EU Rules Psi, kočky, fretky / Dogs, cats, ferrets Kód / Code Poznámky / Remarks
nařízení č. 577/2013:
Regulation No 577/2013:
příloha/Annex IV
část/Part 1 +oprava L 351/2014
neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek z území nebo třetí země do členského státu v souladu s článkem 5 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 576/2013

non-commercial movement into a Member State from a territory or third country of dogs, cats or ferrets in accordance with Article 5(1) and (2) of Regulation (EU)No 576/2013

 

Veterinární osvědčení musí doprovázet písemné prohlášení, že zvíře v zájmovém chovu je přemisťováno do Unie v rámci neobchodního přesunu (TZ – 2014/12 – PKF.DEC3).

Veterinary certificate must be accompanied by a written declaration confirming that the movement of the pet animal into the Union is a non-commercial movement (TZ – 2014/12 – PKF.DEC3).

TZ – 2014/12 – PKF
(verze cs-en)
TZ – 2014/12 – PKF(RU)

(verze cs-en-ru)
Viz změna osvědčení nařízením 2016/561 *).
Po přechodné období do 31. prosince 2016 mohou členské státy povolit vstup psů, koček nebo fretek přemísťovaných do členského státu z určitého území nebo třetí země v rámci neobchodního přesunu, kteří jsou provázeni veterinárním osvědčením vydaným nejpozději 31. srpna 2016 v souladu se vzorem stanoveným v části 1 přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 ve znění platném před změnami zavedenými tímto nařízením.See amanding Decision 2016/561 *).
For a transitional period until 31 December 2016, Member States may authorise the entry of dogs, cats and ferrets moved into a Member State from a territory or a third country for non-commercial purposes and accompanied by an animal health certificate issued not later than 31 August 2016 in accordance with the model set out in Part 1 of Annex IV to Implementing Regulation (EU) No 577/2013 in its version prior to the amendments introduced by this Regulation.
příloha IV část 1 ve znění n. 2016/561 Příloha +

oprava L 215/37 ze dne 10.8.2016

neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek z území nebo třetí země do členského státu v souladu s článkem 5 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 576/2013

non-commercial movement into a Member State from a territory or third country of dogs, cats or ferrets in accordance with Article 5(1) and (2) of Regulation (EU) No 576/2013

 

Veterinární osvědčení musí doprovázet písemné prohlášení, že zvíře v zájmovém chovu je přemisťováno do Unie v rámci neobchodního přesunu (TZ – 2014/12 – PKF.DEC3).

Veterinary certificate must be accompanied by a written declaration confirming that the movement of the pet animal into the Union is a non-commercial movement (TZ – 2014/12 – PKF.DEC3).

TZ – 2016/08 – PKF Nařízení 2016/561vstupuje vplatnost 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku. *)
Použije se ode dne 1. září 2016.
Regulation 2016/561 shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. *) It shall apply from 1 September 2016.
příloha/Annex I

část/Part 1

Prohlášení

Declaration

TZ – 2014/12 – PKF.DEC1

TZ – 2014/12 – PKF.DEC1(RU)

CS-EN

CS-EN-RU

příloha/Annex I

část/Part 2

Prohlášení

Declaration

TZ – 2014/12 – PKF.DEC2

TZ – 2014/12 – PKF.DEC2(RU)

CS-EN

CS-EN-RU

příloha/Annex IV

část/Part 3 A +

oprava L 351/2014

Prohlášení

Declaration

TZ – 2014/12 – PKF.DEC3

TZ – 2014/12 PKF.DEC3(RU)

CS-EN

CS-EN-RU

rozh. 2013/519/EU:

Dec. 2013/519/EU:

příloha/Annex,

část/Part 1 +

oprava L 365/165
z 19.12.2014

dovoz psů, koček a fretek do Unie
import into the Union of dogs, cats and ferrets
TZ – 2014/12 – PKF.ORG

TZ – 2014/12 – PKF.ORG(RU)

CS-EN

CS-EN-RU

Směrnice č. 92/65/EHS
Directive No. 92/65/EEC
část 1 přílohy E
Part 1 of Annex E
Veterinární osvědčení pro psy, kočky a fretky z hospodářství – přesun v rámci EU

The veterinary certificate for the dogs, cats and ferrets from holdings – movements within the Community

zdroj TRACES:

cs

de

en

*) PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/561 ze dne 11. dubna 2016, kterým se mění příloha IV prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013, pokud jde o vzorové veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek z území nebo třetí země do členského státu

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/561 of 11 April 2016 amending Annex IV to Implementing Regulation (EU) No 577/2013 as regards the model of animal health certificate for dogs, cats and ferrets moved into a Member State from a territory or a third country for non-commercial purposes

CS – EurLex

 

EN – EurLex

Toto nařízení vstupuje v platnost 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku.
Použije se ode dne 1. září 2016.
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. It shall apply from 1 September 2016.