CS / EN

Other animals

Lists of third countries or parts thereof from which imports of other animals into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Příloha
Annex
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

n. K. 1251/2008

konsol. znění 12.12.2019

+ p.n.K. 2020/2202

 

III živočichové pocházející z akvakultury a okrasné ryby
aquaculture animals and ornamental fish

Odchylka pro Malajsii – nař. 1252/2008, viz „Odchylky/Ochranná opatření“.
Derogation for Malaysia – Reg. 1252/2008, see „Derogations/Safeguards measures“.

+ Prováděcí nařízení Komise 2020/2202, kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o položky pro Spojené království a jeho závislá území v seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž je povolen dovoz zásilek živočichů pocházejících z akvakultury do Unie
+ Commission Implementing Regulation 2020/2202 amending Annex III to Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the entries for the United Kingdom and its dependent territories in the list of third countries, territories, zones or compartments from which imports are authorized consignments of aquaculture animals to the Union

n.K. 206/2010

konsol. znění 10.3.2020

+ p.n.K. 2020/2204

I část 1
I part 1
kopytníci – nedomestikovaná zvířata (osvědčení RUM a SUI)
ungulates – non-domestic animals (RUM and SUI certificates)

+ Prováděcí nařízení Komise 2020/2204, kterým se mění přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o položky pro Spojené království a jeho závislá území v seznamech třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Unie

+ Commission Implementing Regulation 2020/2204 amending Annexes I and II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the entries for the United Kingdom and its dependent territories in the lists of third countries, territories or parts thereof from which it is authorized entry of certain animals and fresh meat into the territory of the Union

n.K. 206/2010

konsol. znění 10.3.2020

+ p.n.K. 2020/2204

II část 1
IV část 2
(viz článek 7)
II part 1
IV part 2
(see article 7)
včelovití (Apis melliferaBombus spp.)
bees (Apis mellifera and Bombus spp.)

+ Prováděcí nařízení Komise 2020/2204, kterým se mění přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o položky pro Spojené království a jeho závislá území v seznamech třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Unie

+ Commission Implementing Regulation 2020/2204 amending Annexes I and II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the entries for the United Kingdom and its dependent territories in the lists of third countries, territories or parts thereof from which it is authorized entry of certain animals and fresh meat into the territory of the Union

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close