CS / EN

Other animals

Lists of third countries or parts thereof from which imports of other animals into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Příloha
Annex
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

p.n.K. (EU) 2021/404

+ p.n.K. (EU) 2021/634

+ p.n.K. (EU) 2021/1178

 

 

III kopytníci určeni pro uzavřená zařízení
ungulates intended for confined establishments
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/634 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o přechodná ustanovení, položky Spojeného království a jeho závislých území Guernsey, Ostrov Man a Jersey a seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup mléčných výrobků, u nichž se vyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik proti slintavce a kulhavce, do Unie.
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/634 of 15 April 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards transitional arrangements, the entries of the United Kingdom and the Crown Dependencies of Guernsey, the Isle of Man and Jersey and the list of third countries authorised for the entry into the Union of dairy products required to undergo a specific risk-mitigating treatment against foot and mouth disease.

 

 

VII včely a čmeláci
queen honeybees and bumble bees
XXI vodní živočichy druhů uvedených na seznamu, kteří jsou určeni pro zařízení akvakultury, k vypuštění do volné přírody nebo pro jiné účely než přímou lidskou spotřebu, jakož i pro určité vodní živočichy druhů uvedených na seznamu
aquatic animals of listed species intended for aquaculture establishments, release into the wild or other purposes other than direct human consumption, as well as certain aquatic animals of listed species and products of animal origin from those listed species which are intended for human consumption

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close