CS / EN

Fishery and aquaculture products

Fishery and aquaculture products – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Příloha
Annex
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

p. n. K. 2019/626 konsolid. znění 29.10.2020

+ p.n.K. 2020/2209

+ p.n.K. 2021/171

III mlži, ostnokožci, pláštěnci, mořští plži a produkty rybolovu
bivalve molluscs, echinoderms, tunicates, marine gastropods and fishery products

+ prováděcí nařízení Komise 2020/2209, kterým se mění příloha I, II a III prováděcího nařízení (EU) 2019/626, pokud jde o položky týkající se Spojeného království a jeho závislých území v seznamu třetích zemí nebo regionů třetích zemí, ze kterých je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie

+ Commission Implementing Regulation 2020/2209 amending Annexes I, II and III to Implementing Regulation (EU) 2019/626 as regards the entries for the United Kingdom and its dependent territories in the list of third countries or regions of third countries from which certain animals and goods intended for human consumption are allowed to enter the territory of the European Union

prov.n.K. 2020/1641

  mlži, ostnokožci, pláštěnci, mořští plži a produkty rybolovu určených k lidské spotřebě ze států Massachusetts a Washington z USA
bivalve molluscs, echinoderms, tunicates, marine gastropods and fishery products intende for human consumption from the states of Massachusetts and Washington from the USA

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close