CS / EN

Fishery and aquaculture products

Fishery and aquaculture products – lists of third countries or parts thereof from which imports into the EU are authorized

Předpis ES
Regulation EC
Článek
Article
Komodita
Commodity
Poznámka
Remarks

p.n.K. (EU) 2021/405
Konsol. znění 14.09.2021
Consol. text 14.09.2021

 

12  živí, chlazení, zmrazení nebo zpracovaní mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži
live, chilled, frozen or processed bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods
Příloha VIII p.n.K. (EU) 2021/405
13 produkty rybolovu
fishery products
Příloha IX p.n.K. (EU) 2021/405

prov.n.K. 2020/1641

  mlži, ostnokožci, pláštěnci, mořští plži a produkty rybolovu určených k lidské spotřebě ze států Massachusetts a Washington z USA
bivalve molluscs, echinoderms, tunicates, marine gastropods and fishery products intende for human consumption from the states of Massachusetts and Washington from the USA

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line