CS / EN

Regulations concerning some protective measures

Regulations concerning some protective measures

Tabulka není úplným přehledem právě platných předpisů stanovujících ochranná opatření. Viz předpisy EU na stránkách EurLex.
This is not full list of current valid rules. See EUR-Lex web.

Některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků

Some protective measures related to highly pathogenic avian influenza

Předpis ES
Regulation EC
Název předpisu
Name of the regulation
Poznámka
Remarks

r. K. 2007/25/ES konsol. znění 16.12.2020

Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství 
Commission Decision of 22 December 2006 as regards certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza and movements of pet birds accompanying their owners into the Community 
Platnost do  31. 12. 2021.
Valid until 31. 12.  2021.

p. r. K. 2017/2410

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/2410
ze dne 20. prosince 2017, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES a 2007/25/ES a prováděcí rozhodnutí Komise 2013/657/EU, pokud jde o některá ochranná opatření v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků
Commission Implementing Decision (EU) 2017/2410 of 20 December 2017 amending Decisions 2006/415/EC and 2007/25/EC and Implementing Decision 2013/657/EU concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza
 

 

Zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin – mimořádné situace

Special conditions for import of food and feed – emergencies

Předpis ES
Regulation EC
Název předpisu
Name of the regulation
Poznámka
Remarks

p.n.K. 2021/1533

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1533 ze dne 17. září 2021, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2016/6
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1533 of 17 September 2021 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or dispatched from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station and repealing Implementing Regulation (EU) 2016/6
Platné od 10.10.2021
Valid from 10.10.2021

p. n. K. 2020/1158

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1158 ze dne 5. srpna 2020 o podmínkách dovozu potravin a krmiv pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1158 of 5 August 2020 on the conditions governing imports of food and feed originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power station
 

 

Ochranná opatření týkající se prevence zavlečení nebezpečných nákaz na území EU

Protective measures to prevent the introduction of dangerous infections in the EU

Předpis ES
Regulation EC
Název předpisu
Name of the regulation
Poznámka
Remarks

p. r. K. 2013/426

konsol. znění 20.8.2019

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 5. srpna 2013 o opatřeních proti zavlékání viru afrického moru prasat z některých třetích zemí nebo částí území třetích zemí, ve kterých byl potvrzen výskyt této choroby, do Unie a o zrušení rozhodnutí 2011/78/EU
Commission Implementing Decision of 5 August 2013 on measures to prevent the introduction into the Union of the African swine fever virus from certain third countries or parts of the territory of third countries in which the presence of that disease is confirmed and repealing Decision 2011/78/EU

Platnost do 31.12.2021.

Valid until 31.12. 2021.

p.n.K. 2022/575

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/575 ze dne 6. dubna 2022 o mimořádných opatřeních proti zavlékání slintavky a kulhavky do Unie prostřednictvím zásilek sena a slámy ze třetích zemí nebo území a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2020/2208

Commission Implementing Decision (EU) 2022/575 of 6 April 2022 concerning emergency measures to prevent the introduction into the Union of foot and mouth disease through consignments of hay and straw from third countries or territories and repealing Implementing Regulation (EU) 2020/2208

 

 

Ochranná opatření týkající se dovozu mloků do EU

Safeguard measures concerning imports of salamanders into the EU

Předpis ES
Regulation EC
Název předpisu
Name of the regulation
Poznámka
Remarks
p.r.K. 2021/361 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/361 ze dne 22. února 2021, kterým se stanoví mimořádná opatření pro přemísťování zásilek mloků mezi členskými státy a jejich vstup do Unie v souvislosti s infekcí způsobenou Batrachochytrium salamandrivorans (oznámeno pod číslem C(2021) 1018)
Commission Implementing Decision (EU) 2021/361 of 22 February 2021 laying down emergency measures for movements between Member States and the entry into the Union of consignments of salamanders in relation to infection with Batrachochytrium salamandrivorans (notified under document C(2021) 1018)
 

 

Další ochranná opatření

Other protective measures

Předpis ES
Regulation EC
Název předpisu
Name of the regulation
 Země – komodita
Country – Commodity
Poznámka
Remarks

r. K. 2002/251

konsol. znění 20.12.2003

Rozhodnutí Komise ze dne 27. března 2002 o určitých ochranných opatřeních týkajících se drůbežího masa a určitých produktů rybolovu a akvakultury určených k lidské spotřebě a dovážených z Thajska
Commission Decision of 27 March 2002 concerning certain protective measures with regard to poultrymeat and certain fishery and aquaculture products intended for human consumption and imported from Thailand
Thajsko – drůbeží maso a garnáty/ krevety
Thailand – Poultry meat and shrimps/ prawns
 
r. 2002/805/ES (453,7 KB)
Rozhodnutí Komise ze dne 15. října 2002 o některých ochranných opatřeních vůči některým produktům živočišného původu určeným k výživě zvířat a dováženým z Ukrajiny
Commission Decision of 15 October 2002 concerning certain protective measures with regard to certain products of animal origin for animal nutrition and imported from Ukraine
Ukrajina – sušené mléko a umělá náhražka mléka ze sušeného mléka – k výživě zvířat
Ukraine – milk powder and artificial milk replacer made from dried milk – for animal nutrition
 

r. K. 2002/994

konsol. znění 3.7.2015

Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2002 o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny
Commission Decision of 20 December 2002 concerning certain protective measures with regard to the products of animal origin imported from China
Čína
China
 
r. 2003/459/ES (187,7 KB)
Rozhodnutí Komise ze dne 20. června 2003 o některých ochranných opatřeních proti viru neštovic opic
Commission Decision of 20 June 2003 on certain protection measures with regard to monkey pox virus
Spojené státy americké – psouni stepní (Cynomys sp.); africké subsaharské oblasti – hlodavci nedomácích druhů a veverky
United States of America – prairie dogs (Cynomys sp.); African sub-Saharan regions – rodents of non-domestic species and squirrels
 
r. 2003/845/ES (165,2 KB)
Rozhodnutí Komise ze dne 5. prosince 2003 o ochranných opatřeních proti katarální horečce ovcí při dovozu některých zvířat, jejich spermatu, vajíček a embryí z Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Srbska a Černé Hory
Commission Decision of 5 December 2003 concerning protective measures with regard to imports of certain animals, their semen, ova and embryos from Albania, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Serbia and Montenegro in relation to blue tongue
Albánie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Srbsko a Černá Hora
Albania, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Serbia and Montenegro
 
r. 2004/225/ES (209,3 KB)
Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2004 o ochranných opatřeních týkajících se některých živých zvířat a živočišných produktů pocházejících nebo dovážených z Albánie
Commission Decision of 2 March 2004 on protective measures with regard to certain live animals and animal products originating in or coming from Albania
Albánie –  mlži ostnokožci, pláštěnci a mořští plži v jakékoliv formě, jakož i živé ryby a korýši přepravovaní ve vodě
Albania – echinoderms, tunicates and marine gastropods in any form, as well as live fish and shellfish carried in water
 
r. 2006/27/ES (70,8 KB)
Rozhodnutí Komise ze dne 16. ledna 2006 o zvláštních podmínkách, kterými se upravuje maso a masné výrobky koňovitých dovážených z Mexika a určených k lidské spotřebě (L 19/30)
Commission Decision of 16 January 2006 on special conditions governing meat and meat products of equidae imported from Mexico and intended for human consumption (L 19/30)
Mexiko
Mexico
 
r. 2006/146/ES (67,9 KB)
Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2006 o některých ochranných opatřeních vůči kaloňům, psům a kočkám pocházejícím z Malajsie (poloostrova) a Austrálie (L 55/44)
Commission Decision of 21 February 2006 on certain protection measures with regard to certain fruit bats, dogs and cats coming from Malaysia (Peninsula) and Australia (L 55/44)
Malajsie (poloostrov) a Austrálie
Malaysia (Peninsula) and Australia
 
r. 2007/82/ES (64,0 KB)
Rozhodnutí Komise ze dne 2. února 2007 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě z Guinejské republiky (L 28/25)
Commission Decision of 2 February 2007 on emergency measures suspending imports from the Republic of Guinea of fishery products intended for human consumption (L 28/25)
Guinejská republika
Republic of Guinea
 
r. 2007/642/ES (94,9 KB)
Rozhodnutí Komise ze dne 4. října 2007 o mimořádných opatřeních vztahujících se na produkty rybolovu dovezené z Albánie a určené k lidské spotřebě (L 260/21)
Commission Decision of 4 October 2007 on emergency measures applying to fishery products imported from Albania and intended for human consumption (L 260/21)
Albánie
Albania
 
r. 2008/698/ES (104,2 KB)
Rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2008 o dočasném dovozu a dovozu evidovaných koní z Jižní Afriky do Společenství (L 235/16)
Commission Decision of 8 August 2008 on the temporary admission and imports into the Community of registered horses from South Africa (L 235/16)
Jižní Afrika
South Africa
 
n. 1252/2008 (50,9 KB)
Nařízení Komise (ES) č. 1252/2008 ze dne 12. prosince 2008 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1251/2008 a pozastavuje dovoz zásilek některých živočichů pocházejících z akvakultury z Malajsie do Společenství (L 337/76)
Commission Regulation (EC) No 1252/2008 of 12 December 2008 derogating from Regulation (EC) No 1251/2008 and suspending imports into the Community from Malaysia of consignments of certain aquaculture animals (L 337/76)
Malajsie
Malaysia
 

r. K. 2010/381

konsol. znění 6.10.2016

Rozhodnutí Komise ze dne 8. července 2010 o mimořádných opatřeních vztahujících se na zásilky produktů akvakultury dovážených z Indie a určených k lidské spotřebě
Commission Decision of 8 July 2010 on emergency measures applicable to consignments of aquaculture products imported from India and intended for human consumption
Indie – produkty akvakultury
India – aquaculture products

 

 

p. r. K. 2016/1918

konsolid. znění 21.12.2020

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1918 ze dne 28. října 2016 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s chronickým chřadnutím
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1918 of 28 October 2016 concerning certain safeguard measures in relation to chronic wasting disease
Norsko – jelenovití
(Norsko je součástí EHP)
Norway – reindeer 
(Norway is part of the EEA)
Platnost do 31. 12. 2022.
Valid until 31. 12. 2022.

p.n.K. 2022/478

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/478 ze dne 24. března 2022, kterým se zachovávají ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/478 of 24 March 2022 on maintaining protective measures on imports of bivalve molluscs from Turkey intended for human consumption
Turecko – živí, chlazení, mražení a zpracovaní mlži
Turkey – live, chilled, frozen and processed bivalve molluscs

Platnost od 29. 03. 2022, použije se do 31. 12. 2023
Valid from 29. 03. 2022, it shall apply until 31. 12. 2023

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line