CS / EN

Ukraine

Veterinární osvědčení pro vývoz z EU na Ukrajinu dostupná v systému TRACES NT.

Health certificates for exports from the EU to Ukraine available at TRACES NT system.

Podle čl. 46 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 kontaktní místa sítě TRACES (členské státy) udržují na internetu veřejné úložiště obsahující vyplnitelné vzory všech dokumentů pro případ nedostupnosti systému TRACES NT. Na dokumentech vyhotovených v tištěné podobě po dobu výpadku systému TRACES NT se podle odst. 5 p.n.K. (EU) 2019/1715 uvede text „vyhotoveno během pohotovosti“.

Pursuant to Article 46 of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1715 TRACES network contact points shall maintain a public repository on the internet containing a fillable template of all documents in the event of TRACES NT unavailability. According to paragraph 5 C.I.R. (EU)  2019/1715, documents prepared in printed form during the failure of the TRACES NT system shall bear the text ‘produced during contingency’.

Komodita
Commodity
Osvědčení
Certificate

(UA) COL/GEL Želatina (1)(2) a/nebo kolagen (1)(2) určené k lidské spotřebě v2

(UA) COL/GEL Gelatine (1)(2) and/or collagen (1)(2) intended for human consumption v2

EN/CS/UK (85,7 KB)

(UA) Drůbeží maso (POU)

(UA) Poultry meat (POU)

EN/CS/UK (66,0 KB)

(UA) Tepelně ošetřené mléko a mléčné výrobky

(UA) Heat treated milk and dairy products

EN/CS/UK (59,8 KB)

(UA) Vaječné výrobky (EP)

(UA) Egg products (EP)

EN/CS/UK (63,7 KB)

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line