CS / EN

Milk and milk products (human consumption)

Milk and milk products for human consumption

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“; osvědčení je možno vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší. For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark
n. 2020/2235

III 33 MILK-RM

syrové mléko určené k lidské spotřebě
raw milk intended for human consumption

MILK-RM

Platné od 02.02.2022,
Valid from 02.02.2022

n. 2020/2235

III 34 MILK-RMP/NT

mléčné výrobky určené k lidské spotřebě, které jsou získány ze syrového mléka nebo u nichž se nevyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik
dairy products intended for human consumption derived from raw milk or that are not required to undergo a specific risk-mitigating treatment

MILK-RMP/NT

Platné od 02.02.2022,
Valid from 02.02.2022

n. 2020/2235

III 35 DAIRY-PRODUCTS-PT

Mléčné výrobky určené k lidské spotřebě, u nichž se vyžaduje, aby byly podrobeny pasterizaci
Dairy products intended for human consumption that are required to undergo a pasteurization treatment

DAIRY-PRODUCTS-PT

Platné od 02.02.2022,
Valid from 02.02.2022

n. 2020/2235

III 36 DAIRY-PRODUCTS-ST Mléčné výrobky určené k lidské spotřebě, u nichž se vyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik jinému, než je pasterizace
Dairy products intended for human consumption that are required to undergo specific risk-mitigating treatment other than pasteurization

DAIRY-PRODUCTS-ST

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021

n. 2020/2235

III 37 COLOSTRUM

Mlezivo určené k lidské spotřebě
Colostrum intended for human consumption

COLOSTRUM

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021

n. 2020/2235

III 38 COLOSTRUM-BP

Výrobky z mlezivo určené k lidské spotřebě
Colostrum-based products intended for human consumption

COLOSTRUM-BP

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021

Odkazy:

Předpis ES
Regulation EC

Poznámka
Remarks

 2020/2235
Konsol. znění 04.01.2024
Consol. text 04.01.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.n.K. 2024/399

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES
laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates, model official certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements within the Union of consignments of certain categories of animals and goods, official certification regarding such certificates and repealing Regulation (EC) No 599/2004, Implementing Regulations (EU) No 636/2014 and (EU) 2019/628, Directive 98/68/EC and Decisions 2000/572/EC, 2003/779/EC and 2007/240/EC

 

kterým se mění příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 a příloha II prováděcího nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová osvědčení pro vstup zásilek určitých produktů živočišného původu a určitých kategorií zvířat do Unie.
Vzory veterinárních osvědčení, konkrétně kapitoly 1 (vzor „BOV“), 2 (vzor „OVI“), 3 (vzor „POR“), 4 (vzor „EQU“), 5 (vzor „RUF“), 7 (vzor „SUF“), 10 (vzor „RUM-MSM“), 11 (vzor „SUI-MSM“), 12 (vzor „NZ-TRANSIT-SG“), 13 (vzor „POU“), 15 (vzor „RAT“), 19 (vzor „E“), 20 (vzor „EP“), 23 (vzor „RM“), 24 (vzor „MP-PREP“), 25 (vzor „MPNT“), 26 (vzor „MPST“), 27 (vzor „CAS“), 28 (vzor „FISH-CRUST-HC“), 33 (vzor „MILK-RM“), 34 (vzor „MILK-RMP/NT“), 35 (vzor „DAIRY-PRODUCTS-PT“), 36 (vzor „DAIRY-PRODUCTS-ST“), 37 (vzor „COLOSTRUM“), 38 (vzor „COLOSTRUM-BP“), 45 (vzor „HON“) a 49 (vzor „PAO“) přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 se mění tak, aby odrážela ustanovení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905, pokud jde o uplatňování zákazu používání určitých antimikrobních léčivých přípravků u zvířat nebo produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie. Během přechodného období do dne 3. prosince 2024 se pro vstup do Unie i nadále povoluje použití osvědčení vydaných v souladu se vzory stanovenými ve výše zmíněných kapitolách přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 ve znění platném před změnami provedenými v uvedeném prováděcím nařízení tímto nařízením, pokud byla uvedená osvědčení vydána nejpozději dne 3. září 2024.

POZOR: Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2023/905 stanoví, že podmínky pro vstup zásilek zvířat nebo produktů živočišného původu, které spadají do jeho oblasti působnosti, do Unie se použijí 24 měsíců ode dne použitelnosti prováděcího nařízení, které do příslušných veterinárních osvědčení a veterinárních/úředních osvědčení začleňuje zákaz používání určitých antimikrobních léčivých přípravků u zvířat nebo produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie. Toto nařízení by se mělo použít 6 měsíců po vstupu v platnost. Z toho vyplývá, že zásilky určitých produktů živočišného původu a určitých kategorií zvířat vstupující do Unie ze třetích zemí musí být doprovázeny osvědčeními v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení ode dne 3. září 2026.

 

amending Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235 and Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/403 as regards model certificates for the entry into the Union of consignments of certain products of animal origin and certain categories of animals.
Model veterinary certificates, specifically, Chapters 1 (model ‘BOV’), 2 (model ‘OVI’), 3 (model ‘POR’), 4 (model ‘EQU’), 5 (model ‘RUF’), 7 (model ‘SUF’), 10 (model ‘RUM-MSM’), 11 (model ‘SUI-MSM’), 12 (model ‘NZ-TRANSIT-SG’), 13 (model ‘POU’), 15 (model ‘RAT’), 19 (model ‘E’), 20 (model ‘EP’), 23 (model ‘RM’), 24 (model ‘MP-PREP’), 25 (model ‘MPNT’), 26 (model ‘MPST’), 27 (model ‘CAS’), 28 (model ‘FISH-CRUST-HC’), 33 (model ‘MILK-RM’), 34 (model ‘MILK-RMP/NT’), 35 (model ‘DAIRY-PRODUCTS-PT’), 36 (model ‘DAIRY-PRODUCTS-ST’), 37 (model ‘COLOSTRUM’), 38 (model ‘COLOSTRUM-BP’), 45 (model ‘HON’) and 49 (model ‘PAO’) of Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235 should be amended to reflect the provisions laid down in Delegated Regulation (EU) 2023/905 as regards the application of the prohibition of use of certain antimicrobial medicinal products in animals or products of animal origin exported from third countries to the Union. For a transitional period until 3 December 2024, as regards consignments of certain products of animal origin for human consumption, the use of certificates issued in accordance with the models set out in the aforementioned chapters of Annex III to Implementing Regulation (EU) 2020/2235, as applicable before the amendments made to that Implementing Regulation by this Regulation, shall continue to be authorised for the entry into the Union provided that those certificates were issued no later than 3 September 2024.

ATTENTION: Delegated Regulation (EU) 2023/905 provides that the conditions for entry into the Union of consignments of animals or products of animal origin within its scope are to apply 24 months after the date of application of the Implementing Regulation that incorporates in the relevant animal health certificates and animal health/official certificates the prohibition of use of certain antimicrobial medicinal products in animals or products of animal origin exported from third countries to the Union. This Regulation should apply 6 months after its entry into force. It follows that consignments of certain products of animal origin and certain categories of animals entering the Union from third countries are to be accompanied by certificates in accordance with the requirements set out in this Regulation as from 3 September 2026.

 

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line