CS / EN

Milk and milk products (human consumption)

Milk and milk products for human consumption

Text osvědčení vyvoláte kliknutím ve sloupci „Kód“; osvědčení je možno vyplnit a uložit na počítači v programu Adobe Reader v. 8.0 a vyšší. For certificate click on „Code“. You can complete the form and save it in program Adobe Reader v. 8.0 and later.

Předpis ES
EC Rule
Příloha, část
Annex

Komodita

Commodity

Kód

Code

Poznámka
Remark
n. 605/2010 +
n. 914/2011
II č. 2 Milk-RM syrové mléko ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci A přílohy I nařízení (EU) č. 605/2010, které je určené pro další zpracování v Evropské unii před jeho použitím pro lidskou spotřebu
raw milk from third countries or parts thereof authorised in column A of Annex I to Regulation (EU) No 605/2010 intended for further processing in the European Union before being used for human consumption
TZ - 2011/09 - Milk-RM (597,6 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7
III 1 MILK-RM syrové mléko určené k lidské spotřebě
raw milk intended for human consumption

MILK-RM

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021
n. 605/2010 +
n. 914/2011
II č. 2 Milk-RMP mléčné výrobky k lidské spotřebě ze syrového mléka určené pro dovoz do Evropské unie ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci A přílohy I nařízení (EU) č. 605/2010
dairy products derived from raw milk for human consumption from third countries or parts thereof authorised in column A of Annex I to Regulation (EU)No 605/2010 intended for importation into the European Union
TZ - 2011/09 - Milk-RMP (580,2 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 605/2010 +
n. 914/2011 +
n. 300/2013
II č. 2 Milk-HTB mléčné výrobky k lidské spotřebě z mléka krav, ovcí, koz a buvolích krav určené pro dovoz do Evropské unie ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci B přílohy I nařízení (EU) č. 605/2010
dairy products derived from milk of cows, ewes, goats and buffaloes for human consumption from third countries or parts thereof authorised in column B of Annex I to Regulation (EU)No 605/2010 intended for importation into the European Union
TZ - 2013/04 - Milk.HTB (650,5 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022
n. 605/2010 +
n. 914/2011 +
n. 300/2013
II č. 2 Milk-HTC mléčné výrobky k lidské spotřebě určené pro dovoz do Evropské unie ze třetích zemí nebo jejich částí, jež jsou schváleny ve sloupci C přílohy I nařízení (EU) č. 605/2010
dairy products for human consumption from third countries or parts thereof authorised in column C of Annex I to Regulation (EU)No 605/2010 intended for importation into the European Union
TZ - 2013/04 - Milk.HTC (663,9 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022

n. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7

III 1 MILK-RMP/NT

mléčné výrobky určené k lidské spotřebě, které jsou získány ze syrového mléka nebo u nichž se nevyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik
dairy products intended for human consumption derived from raw milk or that are not required to undergo a specific risk-mitigating treatment

MILK-RMP/NT

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021

n. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7

III 1 DAIRY-PRODUCTS-PT Mléčné výrobky určené k lidské spotřebě, u nichž se vyžaduje, aby byly podrobeny pasterizaci
Dairy products intended for human consumption that are required to undergo a pasteurization treatment

 

DAIRY-PRODUCTS-PT

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021

n. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7

III 1 DAIRY-PRODUCTS-ST Mléčné výrobky určené k lidské spotřebě, u nichž se vyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik jinému, než je pasterizace
Dairy products intended for human consumption that are required to undergo specific risk-mitigating treatment other than pasteurization

DAIRY-PRODUCTS-ST

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021

n. 605/2010 +
n. 209/2014

II č. 2
C/CBP
mlezivo krav, ovcí, koz a buvolích krav a výrobků z mleziva těchto druhů ze třetích zemí nebo jejich částí uvedených ve sloupci A na seznamu v příloze I k lidské spotřebě určené pro dovoz do EU
colostrum of cows, ewes, goats and buffaloes and colostrum- based products derived from colostrum of the same species from third countries or parts thereof listed in column A of Annex I for human consumption for importation into the EU
TZ - 2014/03 - C/CBP (182,5 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022

n. 605/2010 +
n. 209/2014

II č. 3

Milk/Colostrum-T/S

syrové mléko, mléčné výrobky, mlezivo a výrobky z mleziva k lidské spotřebě pro tranzit přes území EU nebo skladování na území EU
raw milk, dairy products, colostrum and colostrum-based products for human consumption intended for transit through or storage in the EU
TZ - 2014/03 - M/C.TS (244,6 KB)
Platné do 15.03.2022, pokud byly potvrzeny do 15.01.2022
Valid until 15.03.2022, if confirmed by 15.01.2022

n. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7

III 1 COLOSTRUM

Mlezivo určené k lidské spotřebě
Colostrum intended for human consumption

COLOSTRUM

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021

n. 2020/2235
+ p.n.K. 2022/7

III 1 COLOSTRUM-BP

Výrobky z mlezivo určené k lidské spotřebě
Colostrum-based products intended for human consumption

COLOSTRUM-BP

Platné od 21.4.2021,
Valid from 21.4.2021

Odkazy:

Předpis ES
Regulation EC

Poznámka
Remarks

p.n.K. 2020/2235
Konsol. znění 18.9.2021
Consol. text 18.9.2021
+ p.n.K. 2022/7

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235 of 16 December 2020 laying down rules for the application of Regulations (EU) 2016/429 and (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards model animal health certificates, model official certificates and model animal health/official certificates, for the entry into the Union and movements within the Union of consignments of certain categories of animals and goods, official certification regarding such certificates and repealing Regulation (EC) No 599/2004, Implementing Regulations (EU) No 636/2014 and (EU) 2019/628, Directive 98/68/EC and Decisions 2000/572/EC, 2003/779/EC and 2007/240/EC

Contact us

ID data box

Phone

Emergency line